အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာ

အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

31.08.2015 20:54
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ ႐ိုက္တယ္ လို႔ု႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Strike ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Sports စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election ဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ election ဆိုင္ရာ စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ To win by a landslide, Win by the nose, နဲ႔ Clean sweep တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Book စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Book စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Take a page out of someone’s book, Cook the books နဲ႔ Be in good books တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Breathe စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Breathe စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Breathe down someone’s neck, Won’t breathe a word နဲ႔ Breathe easily တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Piece စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Piece စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Museum piece, Give a piece of your mind နဲ႔ All in one piece တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hat စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Pass the hat, Eat one’s hat နဲ႔ Wear many hats တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Read စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Read စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Read the small print, Read my lips နဲ႔ Read between the lines တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Buck စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Buck စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ The Buck stops here, Pass the buck နဲ႔ Make a fast buck တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ When pigs fly, Pass with flying colors နဲ႔ Fly by night တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Come စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Come again, Come in from the cold နဲ႔ Come in handy တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Dirt စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Dig up dirt, Dirt cheap နဲ႔ Dish the dirt တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Hit the nail on the head, Hit the sack နဲ႔ Hit it off တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Video အေမရိကန္ အီဒီယံသင္ခန္းစာ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Walk လမ္းေလွ်ာက္တယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Add စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Add insult to injury, Add fuel to the fire နဲ႔ Add up တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Run စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Runs in the blood, Run amok နဲ႔ Run for the money တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Water စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Watered down, Test the waters နဲ႔ Fish out of water တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Shelf စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၀၉၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shelf life နဲ႔ On the shelf တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Lunch စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A free lunch, Power lunch နဲ႔ Out to lunch တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Wet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Wet behind the ears, Wet blanket နဲ႔ Get your feet wet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Shock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Sticker shock, Shell shock နဲ႔ Culture shock တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Line စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your life on the line, Cross the line နဲ႔ To be out of line တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hand စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play into someone’s hands, Wait on hand and foot နဲ႔ Wash my hands တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Right စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Right on, Right of way နဲ႔ Serve someone right တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Head စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Head over heels, Give a heads up နဲ႔ Bury your head in the sand တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Strike စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Strike a chord, Strike gold နဲ႔ Strike while the iron is hot တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Arm စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ To cost an arm and a leg, To give your right arm နဲ႔ To twist someone’s arm တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Till the cows come home, Hit home နဲ႔ Feel at home တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Shoulder စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Shoulder ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Give the cold shoulder, Rub shoulders with နဲ႔ A chip on the shoulder တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ heart and soul, eat your heart out နဲ႔ lose heart တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit a home run, Make yourself at home နဲ႔ Homesick တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cry စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cry ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Don’t cry over split milk, Cry wolf နဲ႔ Hue and cry တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fair စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Fair ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Fair shot, One’s fair share နဲ႔ A fair shake တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cut စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cut ကုိအေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Cut down to size, Cut it out ႏွင့္ Cut a fine figure တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ High စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ (high) ကို အေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Leave someone high and dry, Get off your high horse, Get on your high horse ႏွင့္ High time တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ New Year စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Turn over a new leaf, Start from scratch နဲ႔ Back to square one တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit the roof, Hit the sack နဲ႔ Hit the bull eyes တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Christmas ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Deal စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ သေဘာတူညီမႈ (Deal) ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Raw deal, Shady deal နဲ႔ Done deal တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Turkey စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၾကက္ဆင္ (Turkey) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To go cold turkey, To talk turkey နဲ႔ Like turkeys voting for early Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Special sales စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်မႈ (Special sales) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Blue စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အျပာေရာင္ (Blue) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Feeling blue, Out of the blue နဲ႔ Once in a blue moon တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ကပ္စီးနဲသူမ်ားဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ကပ္စီးနဲသူမ်ားကုိ ရည္ညြွန္းတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Skinflint, Penny pincher နဲ႔ Cheapskate တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Speak စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၀၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ စကားေျပာတယ္ (Speak) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Speak off the cuff, Speak volumes နဲ႔ Speak the same language တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Wall စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၀၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နံရံ (Wall) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A fly on the wall, Walls have ears နဲ႔ Drive me up the wall တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ The Fat is in the fire, Add fuel to the fire နဲ႔ Put someone’s feet to the fire တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္း အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Back-seat driver, Pedal to the metal, နဲ႔ Hit the road တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Clock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နာရီ (Clock) ကုိ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Beat the clock, Against the clock, Round the clock နဲ႔ Turn back the clock တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ မေက်နပ္မွုကုိေဖၚညြွန္းတဲ့ အီဒီယံမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေက်နပ္ခ်က္ရွိရင္ ဘယ္လို အီဒီယံေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Axe to grind, Settle a score နဲ႔ To get even တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Devil စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေကာင္းဆိုးဝါး (devil) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ႔ Between the devil and the deep blue sea တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အဂၤါေန႔ တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၉ -၀၁-၂၀၁၅)

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာi
X
01.09.2015 12:30
ဗီြအိုေအ ျမန္မာ ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ အပါအဝင္ ဗီြအိုေအ-အာရွ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြကို Asia Sat 7 ၿဂိဳဟ္တုကေန ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီပတ္လံုး ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ ေန႔စဥ္ မနက္ (၇) နာရီခြဲတုိင္းမွာ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္သစ္ကို တင္ဆက္ေပးၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔မနက္ အစီအစဥ္သစ္ မေျပာင္းခင္အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္မံ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအႏၲရာယ္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေနၿပီလို႔ သမၼတ အိုဘားမားေျပာ၊ ဘန္ေကာက္ ဗံုး ေဖာက္ခြဲမႈအတြက္ သံသယရွိသူ ေနာက္တဦး ဖမ္းမိတဲ့အေၾကာင္း ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေၾကညာ၊ လူကုန္ကူး သတင္းေၾကာင့္ တရားစြဲခံေနရတဲ့ သတင္းသမားႏွစ္ဦး အျပစ္မရွိေၾကာင္း ထိုင္းတရား႐ံုး ဆံုးျဖတ္ စသည္ …

မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
VOA60 World - Thailand Police say they have arrested a key suspect in Bangkok temple blast - September 1, 2015i
X
01.09.2015 17:26
Thailand: Police say they have arrested a key suspect in Bangkok temple blast