အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ

Water စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

16.05.2015 14:17
ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Watered down, Test the waters နဲ႔ Fish out of water တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Shelf စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၀၉၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shelf life နဲ႔ On the shelf တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Lunch စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A free lunch, Power lunch နဲ႔ Out to lunch တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Wet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Wet behind the ears, Wet blanket နဲ႔ Get your feet wet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Shock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Sticker shock, Shell shock နဲ႔ Culture shock တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Line စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your life on the line, Cross the line နဲ႔ To be out of line တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hand စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play into someone’s hands, Wait on hand and foot နဲ႔ Wash my hands တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Right စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Right on, Right of way နဲ႔ Serve someone right တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Head စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Head over heels, Give a heads up နဲ႔ Bury your head in the sand တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Strike စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Strike a chord, Strike gold နဲ႔ Strike while the iron is hot တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Arm စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ To cost an arm and a leg, To give your right arm နဲ႔ To twist someone’s arm တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Till the cows come home, Hit home နဲ႔ Feel at home တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Shoulder စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Shoulder ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Give the cold shoulder, Rub shoulders with နဲ႔ A chip on the shoulder တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ heart and soul, eat your heart out နဲ႔ lose heart တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit a home run, Make yourself at home နဲ႔ Homesick တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cry စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cry ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Don’t cry over split milk, Cry wolf နဲ႔ Hue and cry တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fair စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Fair ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Fair shot, One’s fair share နဲ႔ A fair shake တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cut စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cut ကုိအေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Cut down to size, Cut it out ႏွင့္ Cut a fine figure တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ High စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ (high) ကို အေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Leave someone high and dry, Get off your high horse, Get on your high horse ႏွင့္ High time တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ New Year စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Turn over a new leaf, Start from scratch နဲ႔ Back to square one တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit the roof, Hit the sack နဲ႔ Hit the bull eyes တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Christmas ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Deal စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ သေဘာတူညီမႈ (Deal) ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Raw deal, Shady deal နဲ႔ Done deal တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Turkey စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၾကက္ဆင္ (Turkey) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To go cold turkey, To talk turkey နဲ႔ Like turkeys voting for early Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Special sales စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်မႈ (Special sales) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Blue စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အျပာေရာင္ (Blue) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Feeling blue, Out of the blue နဲ႔ Once in a blue moon တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ကပ္စီးနဲသူမ်ားဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ကပ္စီးနဲသူမ်ားကုိ ရည္ညြွန္းတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Skinflint, Penny pincher နဲ႔ Cheapskate တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Speak စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၀၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ စကားေျပာတယ္ (Speak) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Speak off the cuff, Speak volumes နဲ႔ Speak the same language တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Wall စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၀၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နံရံ (Wall) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A fly on the wall, Walls have ears နဲ႔ Drive me up the wall တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ The Fat is in the fire, Add fuel to the fire နဲ႔ Put someone’s feet to the fire တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္း အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Back-seat driver, Pedal to the metal, နဲ႔ Hit the road တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Clock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နာရီ (Clock) ကုိ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Beat the clock, Against the clock, Round the clock နဲ႔ Turn back the clock တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ မေက်နပ္မွုကုိေဖၚညြွန္းတဲ့ အီဒီယံမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေက်နပ္ခ်က္ရွိရင္ ဘယ္လို အီဒီယံေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Axe to grind, Settle a score နဲ႔ To get even တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Devil စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေကာင္းဆိုးဝါး (devil) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ႔ Between the devil and the deep blue sea တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Game စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ကစားနည္း (game) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ The game’s up, Two can play the game နဲ႔ Play a waiting game တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Foot စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေျခေထာက္ (foot) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your foot down, Get your foot in the door နဲ႔ Put your best foot forward တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ျပဳလုပ္သည္ (Make) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, Make do with နဲ႔ To make both ends meet တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Double စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ႏွစ္ဆ (double) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Do a double take, Double-edged sword နဲ႔ On the double တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မ်က္ႏွာ (face) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Poker face, Face the music နဲ႔ Fall flat on your face တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေခၚတယ္ (call) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Call a Spade a Spade, Wake-up Call နဲ႔ At Someone’s Beck and Call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဖဲခ်ပ္ (card) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Lay cards on the table, Have a card up your sleeve နဲ႔ Play your cards right တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဖဲခ်ပ္ (card) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Cards are stacked against, Stack the deck နဲ႔ Keep cards close to chest တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sport စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Down and out, Come out swinging, Get the ball rolling နဲ႔ Hit below the belt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cookie စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Cookie စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Cookie-cutter, Smart cookie နဲ႔ Tough cookie တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Kill စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြကTime to kill, Dressed to kill နဲ႔ To kill two birds with one stone တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Bullet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ႔ Sweat Bullets တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက A Slip of the Tongue, Cat got your Tongue? နဲ႔ Tongue-lashing တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Video တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္အီဒီယံသုံး အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမွာ I am getting cold feet အသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာ နုိင္ပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite one’s Tongue, Hold your Tongue နဲ႔ Tongue-tied တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Ride စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ A Free Ride, Take someone for a Ride နဲ႔ Ride the Coattails စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ ၀၅-၂၂-၂၀၁၅

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ(၀၅-၂၂-၂၀၁၅)i
X
22.05.2015 12:30
ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းမွာ အစၥလာမ္ စစ္ေသြးၾကြေတြက အသာစီးရေနတဲ့သတင္း၊ အေမရိကန္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Blinken ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာေရတပ္က ၾကားျဖတ္ ဖမ္းမိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ စသျဖင့္…

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းမွာ အစၥလာမ္ စစ္ေသြးၾကြေတြက အသာစီးရေနတဲ့သတင္း၊ အေမရိကန္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Blinken ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာေရတပ္က ၾကားျဖတ္ ဖမ္းမိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ စသျဖင့္…

မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
VOA60 World May 22, 2015i
X
22.05.2015 17:22
Syria: Islamist rebels continue to make gains in northern Syria on Friday, taking over a hospital where government forces had been under siege for weeks.