အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာ

Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၇)

14.11.2015 10:11
ႏိုဝင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Up for grabs, Wild card နဲ႔ Level playing field တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၆)

ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Dead heat, Neck and neck နဲ႔ Too close to call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sweat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ပါတီပြဲ (Party) ကို အေျခခံတဲ့ No sweat, In a cold sweat နဲ႔ Don’t sweat the small stuff တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Party ဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ပါတီပြဲ (Party) ကို အေျခခံတဲ့ stag party, tailgate party နဲ႔ baby shower တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၅)

ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (Election) ကို အေျခခံတဲ့ Stump speech, Smear campaign နဲ႔ Mudslinging တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Act စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၀၃၊ ၂၀၁၅ -အျပဳအမူ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳမူတာလို ့အဓိပၸါယ္ရတဲ့(Act) ကို အေျခခံတဲ့ Caught in the act, Clean up one’s act နဲ႔ Act one’s age တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Meet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ - ေတြ႔တယ္ (meet) စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ More than meets the eye, Where the rubber meets the road နဲ႔ Meet one’s Waterloo တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၄)

စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Press the flesh, Vote with your feet နဲ႔ Straw vote တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃)

စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shoo-in, Dark horse နဲ႔ Favorite son တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Deck စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅ - သေဘၤာကုန္းပတ္ ဒါမွမဟုတ္ ဖဲထုပ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Deck ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Stack the deck against someone, Hit the deck နဲ႔ All hands on deck တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

Video အေမရိကန္သုံး အီဒီယံ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Buck ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ ႐ိုက္တယ္ လို႔ု႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Strike ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ lame duck, a last hurrah နဲ႔ days are numbered တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sports စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ election ဆိုင္ရာ စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ To win by a landslide, Win by the nose, နဲ႔ Clean sweep တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Book စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Book စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Take a page out of someone’s book, Cook the books နဲ႔ Be in good books တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Breathe စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Breathe စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Breathe down someone’s neck, Won’t breathe a word နဲ႔ Breathe easily တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Piece စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Piece စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Museum piece, Give a piece of your mind နဲ႔ All in one piece တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hat စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Pass the hat, Eat one’s hat နဲ႔ Wear many hats တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Read စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Read စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Read the small print, Read my lips နဲ႔ Read between the lines တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Buck စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Buck စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ The Buck stops here, Pass the buck နဲ႔ Make a fast buck တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ When pigs fly, Pass with flying colors နဲ႔ Fly by night တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Come စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Come again, Come in from the cold နဲ႔ Come in handy တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Dirt စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Dig up dirt, Dirt cheap နဲ႔ Dish the dirt တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Hit the nail on the head, Hit the sack နဲ႔ Hit it off တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Video အေမရိကန္ အီဒီယံသင္ခန္းစာ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Walk လမ္းေလွ်ာက္တယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Add စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Add insult to injury, Add fuel to the fire နဲ႔ Add up တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Run စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Runs in the blood, Run amok နဲ႔ Run for the money တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Water စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Watered down, Test the waters နဲ႔ Fish out of water တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Shelf စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၀၉၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shelf life နဲ႔ On the shelf တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Lunch စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A free lunch, Power lunch နဲ႔ Out to lunch တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Wet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Wet behind the ears, Wet blanket နဲ႔ Get your feet wet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Shock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Sticker shock, Shell shock နဲ႔ Culture shock တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Line စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your life on the line, Cross the line နဲ႔ To be out of line တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Hand စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play into someone’s hands, Wait on hand and foot နဲ႔ Wash my hands တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Right စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Right on, Right of way နဲ႔ Serve someone right တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Head စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Head over heels, Give a heads up နဲ႔ Bury your head in the sand တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Strike စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Strike a chord, Strike gold နဲ႔ Strike while the iron is hot တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Arm စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ To cost an arm and a leg, To give your right arm နဲ႔ To twist someone’s arm တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Till the cows come home, Hit home နဲ႔ Feel at home တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Shoulder စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Shoulder ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Give the cold shoulder, Rub shoulders with နဲ႔ A chip on the shoulder တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ heart and soul, eat your heart out နဲ႔ lose heart တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit a home run, Make yourself at home နဲ႔ Homesick တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cry စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cry ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Don’t cry over split milk, Cry wolf နဲ႔ Hue and cry တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fair စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Fair ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Fair shot, One’s fair share နဲ႔ A fair shake တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cut စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cut ကုိအေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Cut down to size, Cut it out ႏွင့္ Cut a fine figure တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ High စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ (high) ကို အေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Leave someone high and dry, Get off your high horse, Get on your high horse ႏွင့္ High time တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ New Year စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Turn over a new leaf, Start from scratch နဲ႔ Back to square one တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit the roof, Hit the sack နဲ႔ Hit the bull eyes တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Christmas ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ တီဗီြမဂၢဇင္း (၁၁-၂၇-၂၀၁၅)

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ ၁၁.၂၇.၂၀၁၅i
X
27.11.2015 12:30
IS စစ္ေသြးႂကြ ေခ်မႈန္းေရး ႐ုရွားနဲ႔ ျပင္သစ္ အတူလက္တြဲဖို႔ သေဘာတူ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေတာ့ ၅ ရက္ၾကာ လံုျခံဳေရးအဆင့္ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ထားရာကေန တဆင့္ေလွ်ာ့ခ်၊ ဂ်ာမနီမွာ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ သံသယရွိသူႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး၊ NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဉာဏ္၀င္းရဲ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ စသည္…

IS စစ္ေသြးႂကြ ေခ်မႈန္းေရး ႐ုရွားနဲ႔ ျပင္သစ္ အတူလက္တြဲဖို႔ သေဘာတူ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေတာ့ ၅ ရက္ၾကာ လံုျခံဳေရးအဆင့္ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ထားရာကေန တဆင့္ေလွ်ာ့ခ်၊ ဂ်ာမနီမွာ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ သံသယရွိသူႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး၊ NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဉာဏ္၀င္းရဲ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ စသည္…

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလူထုစစ္တမ္း

Poll archive
မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
VOA60 World - At Paris Memorial, Hollande Vows To Crush 'Army Of Fanatics'i
X
27.11.2015 16:03
At Paris Memorial, Hollande Vows To Crush 'Army Of Fanatics'