အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာ

  Down စကားလံုးဆုိင္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  Cars sit buried in snow in Union City, New Jersey, across the Hudson River from Midtown Manhattan, after the second-biggest winter storm in New York history, January 24, 2016.

  10.02.2016 12:07
  ေဖေဖၚ၀ါရီ ၀၆၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Down (ေအာက္) ကို အေျခခံတဲ့ Hunker down, Hand-me-down နဲ႔ Bring down the house တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ ခ်ဳိးၿခံေခၽြတာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  အခုဆက္ၿပီး အေမရိကန္သံုး အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္း ပို႔ခ်ခ်က္ကို တင္ဆက္ပါေတာ့မယ္၊ ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ Read ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Animal စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Animals (တိရိစာၦန္ေတြ) ကို အေျခခံတဲ့ Eight- hundred-pound gorilla, Elephant in the room နဲ႔ Lion’s share တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Spread စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Spread (ျဖန္႔တာ) ကို အေျခခံတဲ့ Spread oneself too thin, Spread your wings နဲ႔ Middle-age spread တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Fire (မီး) အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To come under fire, The fat is in the fire နဲ႔ Hold one’s fire တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Stick ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Stick (တုတ္) အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Carrot and stick, Stick to your guns နဲ႔ Get the wrong end of the stick တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ New Year ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ New Year ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Big time, In the nick of time နဲ႔ The time of your life တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီသတင္းပတ္ New Year စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ take stock of, second wind နဲ႔ have a ball တို႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - ဒီသတင္းပတ္ Christmas စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Kick စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇင္ဘာ ၀၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ကန္သည္ (Kick) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Kick the can down the road, A kick in the teeth နဲ႔ Kick up a fuss တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Paper စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဒီဇင္ဘာ ၀၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ စကၠဴ (Paper) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Paper tiger, Paper trail နဲ႔ Walking papers တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Turkey စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

  ႏိုဝင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ၾကက္ဆင္ (Turkey) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To go cold turkey, To talk turkey နဲ႔ Like turkeys voting for early Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Put စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ႏိုဝင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - Put စကားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put one’s foot down, Put someone in his place နဲ႔ Put the squeeze on တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၇)

  ႏိုဝင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Up for grabs, Wild card နဲ႔ Level playing field တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၆)

  ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Dead heat, Neck and neck နဲ႔ Too close to call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Sweat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ပါတီပြဲ (Party) ကို အေျခခံတဲ့ No sweat, In a cold sweat နဲ႔ Don’t sweat the small stuff တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Party ဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ပါတီပြဲ (Party) ကို အေျခခံတဲ့ stag party, tailgate party နဲ႔ baby shower တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၅)

  ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (Election) ကို အေျခခံတဲ့ Stump speech, Smear campaign နဲ႔ Mudslinging တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Act စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေအာက္တိုဘာ ၀၃၊ ၂၀၁၅ -အျပဳအမူ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳမူတာလို ့အဓိပၸါယ္ရတဲ့(Act) ကို အေျခခံတဲ့ Caught in the act, Clean up one’s act နဲ႔ Act one’s age တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Meet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ - ေတြ႔တယ္ (meet) စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ More than meets the eye, Where the rubber meets the road နဲ႔ Meet one’s Waterloo တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၄)

  စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Press the flesh, Vote with your feet နဲ႔ Straw vote တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃)

  စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shoo-in, Dark horse နဲ႔ Favorite son တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Deck စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅ - သေဘၤာကုန္းပတ္ ဒါမွမဟုတ္ ဖဲထုပ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Deck ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Stack the deck against someone, Hit the deck နဲ႔ All hands on deck တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သုံး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Buck ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ ႐ိုက္တယ္ လို႔ု႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Strike ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

  ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ lame duck, a last hurrah နဲ႔ days are numbered တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Sports စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ election ဆိုင္ရာ စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ To win by a landslide, Win by the nose, နဲ႔ Clean sweep တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Book စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Book စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Take a page out of someone’s book, Cook the books နဲ႔ Be in good books တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Breathe စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Breathe စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Breathe down someone’s neck, Won’t breathe a word နဲ႔ Breathe easily တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Piece စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Piece စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Museum piece, Give a piece of your mind နဲ႔ All in one piece တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hat စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Pass the hat, Eat one’s hat နဲ႔ Wear many hats တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Read စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Read စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Read the small print, Read my lips နဲ႔ Read between the lines တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Buck စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Buck စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ The Buck stops here, Pass the buck နဲ႔ Make a fast buck တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ When pigs fly, Pass with flying colors နဲ႔ Fly by night တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Come စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Come again, Come in from the cold နဲ႔ Come in handy တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Dirt စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Dig up dirt, Dirt cheap နဲ႔ Dish the dirt တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Hit the nail on the head, Hit the sack နဲ႔ Hit it off တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္ အီဒီယံသင္ခန္းစာ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Walk လမ္းေလွ်ာက္တယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Add စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Add insult to injury, Add fuel to the fire နဲ႔ Add up တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Run စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Runs in the blood, Run amok နဲ႔ Run for the money တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Water စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Watered down, Test the waters နဲ႔ Fish out of water တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Shelf စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေမ ၀၉၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shelf life နဲ႔ On the shelf တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Lunch စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေမ ၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A free lunch, Power lunch နဲ႔ Out to lunch တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Wet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Wet behind the ears, Wet blanket နဲ႔ Get your feet wet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Shock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Sticker shock, Shell shock နဲ႔ Culture shock တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Line စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your life on the line, Cross the line နဲ႔ To be out of line တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Hand စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play into someone’s hands, Wait on hand and foot နဲ႔ Wash my hands တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Right စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Right on, Right of way နဲ႔ Serve someone right တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  တနဂၤေႏြေန႔ တီဗြီမဂၢဇင္း (၀၂-၁၄-၂၀၁၆)

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  တနဂၤေႏြေန႔ တီဗြီမဂၢဇင္း (၀၂-၁၄-၂၀၁၆)i
  X
  14.02.2016 12:30
  ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အေျပာင္းအလဲ ေျခလွမ္း၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ၊ Venice က ထူးျခားတဲ့ အီတလီ ႐ိုးရာမုန္႔ …

  ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အေျပာင္းအလဲ ေျခလွမ္း၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ၊ Venice က ထူးျခားတဲ့ အီတလီ ႐ိုးရာမုန္႔ …

  သမၼတအိုဘားမား ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း

   

  မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

  ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  VOA60 World PM - Syria Agreement Already Facing Testsi
  X
  12.02.2016 21:36
  Syria Agreement Already Facing Tests