အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ

Storm စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

Storm စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

TEXT SIZE - +
19.04.2014 06:30
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Kick up a storm, A storm is brewing, Weather the storm နဲ႔ A storm in a teacup တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, To make a pass at someone, To make a bundle နဲ႔ To make ends meet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Point စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A case in point, Sticking point, Beside the point နဲ႔ Score a point တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Eyes ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Catch one’s eye, Set eyes on, See eye to eye နဲ႔ Keep an eye on တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Game စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Game plan, Give the game away နဲ႔ Game’s over တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Money စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ Give a run for the money, Put your money where your mouth is, Money burns a hole in one’s pocket စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ To keep a straight face, A long face, Make a face နဲ႔ Lose face စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Leg စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ ေျခေထာက္ (leg) ကုိ အေျခခံတဲ့ idiom အသံုးေတြက Pull someone’s leg, Give a leg up နဲ႔ Break a leg တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ Wear your heart on your sleeve, Half-hearted နဲ႔ Take it to heart စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Business စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ To bankroll someone, More bang for the buck, Budget crunch နဲ႔ A calculated risk စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Kick စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ကန္တယ္လို႔ သာမာန္အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Kick ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Kick the Bucket, Kick the Habit, Kick Upstairs တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Tip စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ထိပ္ဖ်ားလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Tip ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Tip of the Iceberg, The tip of my tongue, Tip one’s hand တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယမ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားအပိုင္း-၂

ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ဦးထုပ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Hat ကိုအေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Hat In Hand, Take My Hat Off To, Feather In Your Hat တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဦးထုပ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Hat ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Wear Many Hats ….Eat my Hat …. Keep it under your Hat တုိ႔ကို တင္ျပျဖစ္ပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁)

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ heart throb, pull your heart strings, heart to heart နဲ႔ to wear your heart on your sleeve စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ too close to call, call the shot နဲ႔ call it quits စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Time (New Year) ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ New Year ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Big time, In the nick of time နဲ႔ The time of your life တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Lion & Tiger ဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Lion's share နဲ႔ Have a tiger by the tail တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Hand စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Sit on one’s hand, Hand in glove, High handed နဲ႔ Caught red handed တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Holiday Sales အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale စတဲ့ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Time စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Time-out, Time is of the Essence နဲ႔ All in Good Time တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Gun စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Jump the gun, Smoking gun နဲ႔ Stick to your guns တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Fight စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ A Fighting chance, Pick a fight, Put up a fight နဲ႔ come out fighting တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Boat စကားလံုးအေျခခံ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ All in the same boat, Don’t rock the boat, Miss the boat နဲ႔ Don’t miss the boat တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Soft စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Soft spot, Soft money နဲ႔ Soft sell တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Black & White စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Black sheep, Black eye, White lie နဲ႔ White wash တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Back စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Back burner, Back to back, Back the wrong horse နဲ႔ Back against the wall တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Wood စကားလုံး အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ knock on wood, dead wood, Not out of the woods နဲ႔ can’t see the wood for the trees တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ House စကားလုံး အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ put your house in order နဲ႔ to clean house တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Rat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ smell a rat, rat on နဲ႔ rat race တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Moon စကားလံုဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ reach for the moon, over the moon, hung the moon, once in a blue moon နဲ႔ moonlighting တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Loose စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မွာ loose cannon, play fast and loose နဲ႔ have a screw loose စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ား ...

အသံ Deal စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္၂၆၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ cut a deal, backroom deal, sweetheart deal နဲ႔ no big deal တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Cake စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ piece of cake, to take the cake နဲ႔ icing on the cake တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Lip စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ lip service, stiff upper lip, lips are sealed နဲ႔ tight-lipped စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Lay စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ laid-back, laid to rest, နဲ႔ lay your card on the table တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Straw စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မွာ the last straw, grasping at straw နဲ႔ draw straws စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အသံ Lost စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလုိင္ ၂၂၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မွာ no love lost, get lost နဲ႔ lost cause စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အသံ Break စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလုိင္ ၁၅၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ break the ice, give me a break နဲ႔ break a leg စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အသံ Hard စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလုိင္ ၀၈၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ hard time, hard feelings, hard to swallow နဲ႔ hard of hearing စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အသံ Shape စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၀၁၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ in bad shape, in good shape, out of shape နဲ႔ back into shape စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hand စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ play into someone’s hands, sit on your hands, hands are tied, wait on hand and foot နဲ႔ wash my hands of စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Walk စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ walk the walk, walk on a tightrope နဲ႔ walk on eggshells တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Get စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမလ ၂၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ to get on someone’s nerves, to get on something off one’s chest နဲ႔ to get something straight တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၀၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ fly off the handle, fly by night နဲ႔ on the fly စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Eye စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၁၃၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ catch someone’s eye, see eye to eye, နဲ႔ more than meets the eye စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sweat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၆၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ no sweat, in a cold sweat, နဲ႔ don’t sweat the small stuff စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cool စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ a cool head, keep your cool, lose your cool နဲ႔ cool your heels စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Rain စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ rain check, raining cats and dogs နဲ႔ save it for a rainy day စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၄)

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၄)i
X
24.04.2014 12:30
လူထုဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Richard Stengel ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားမယ့္သတင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အေမရိကန္က လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္း ဂ်ပန္ေရာက္ သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ ကတိေပးခ်က္၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၊ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္ေတြ...
လူထုဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Richard Stengel ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားမယ့္သတင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အေမရိကန္က လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္း ဂ်ပန္ေရာက္ သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ ကတိေပးခ်က္၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၊ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္ေတြ ၾကည့္႐ႈၾကရမွာပါ။

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
VOA60 Worldi
X
25.04.2014 00:00
VOA60 World