အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ

Head စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

Bury your head in the sand

21.03.2015 10:22
မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Head over heels, Give a heads up နဲ႔ Bury your head in the sand တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Strike စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Strike a chord, Strike gold နဲ႔ Strike while the iron is hot တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Arm စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ To cost an arm and a leg, To give your right arm နဲ႔ To twist someone’s arm တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home (အိမ္) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Till the cows come home, Hit home နဲ႔ Feel at home တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Shoulder စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Shoulder ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Give the cold shoulder, Rub shoulders with နဲ႔ A chip on the shoulder တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ heart and soul, eat your heart out နဲ႔ lose heart တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Home စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Home ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit a home run, Make yourself at home နဲ႔ Homesick တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cry စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cry ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Don’t cry over split milk, Cry wolf နဲ႔ Hue and cry တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fair စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Fair ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Fair shot, One’s fair share နဲ႔ A fair shake တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cut စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Cut ကုိအေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Cut down to size, Cut it out ႏွင့္ Cut a fine figure တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ High စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ (high) ကို အေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Leave someone high and dry, Get off your high horse, Get on your high horse ႏွင့္ High time တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ New Year စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Turn over a new leaf, Start from scratch နဲ႔ Back to square one တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hit စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Hit စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Hit the roof, Hit the sack နဲ႔ Hit the bull eyes တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ Christmas ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Deal စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ သေဘာတူညီမႈ (Deal) ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Raw deal, Shady deal နဲ႔ Done deal တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Turkey စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၾကက္ဆင္ (Turkey) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To go cold turkey, To talk turkey နဲ႔ Like turkeys voting for early Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Special sales စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်မႈ (Special sales) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Blue စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အျပာေရာင္ (Blue) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Feeling blue, Out of the blue နဲ႔ Once in a blue moon တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ကပ္စီးနဲသူမ်ားဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ကပ္စီးနဲသူမ်ားကုိ ရည္ညြွန္းတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Skinflint, Penny pincher နဲ႔ Cheapskate တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Speak စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၀၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ စကားေျပာတယ္ (Speak) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Speak off the cuff, Speak volumes နဲ႔ Speak the same language တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Wall စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၀၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နံရံ (Wall) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A fly on the wall, Walls have ears နဲ႔ Drive me up the wall တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ The Fat is in the fire, Add fuel to the fire နဲ႔ Put someone’s feet to the fire တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္း အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Back-seat driver, Pedal to the metal, နဲ႔ Hit the road တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Clock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နာရီ (Clock) ကုိ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Beat the clock, Against the clock, Round the clock နဲ႔ Turn back the clock တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ မေက်နပ္မွုကုိေဖၚညြွန္းတဲ့ အီဒီယံမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေက်နပ္ခ်က္ရွိရင္ ဘယ္လို အီဒီယံေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Axe to grind, Settle a score နဲ႔ To get even တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Devil စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေကာင္းဆိုးဝါး (devil) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ႔ Between the devil and the deep blue sea တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Game စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ကစားနည္း (game) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ The game’s up, Two can play the game နဲ႔ Play a waiting game တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Foot စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေျခေထာက္ (foot) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your foot down, Get your foot in the door နဲ႔ Put your best foot forward တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ျပဳလုပ္သည္ (Make) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, Make do with နဲ႔ To make both ends meet တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Double စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ႏွစ္ဆ (double) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Do a double take, Double-edged sword နဲ႔ On the double တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မ်က္ႏွာ (face) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Poker face, Face the music နဲ႔ Fall flat on your face တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေခၚတယ္ (call) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Call a Spade a Spade, Wake-up Call နဲ႔ At Someone’s Beck and Call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဖဲခ်ပ္ (card) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Lay cards on the table, Have a card up your sleeve နဲ႔ Play your cards right တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဖဲခ်ပ္ (card) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Cards are stacked against, Stack the deck နဲ႔ Keep cards close to chest တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sport စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Down and out, Come out swinging, Get the ball rolling နဲ႔ Hit below the belt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cookie စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Cookie စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Cookie-cutter, Smart cookie နဲ႔ Tough cookie တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Kill စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြကTime to kill, Dressed to kill နဲ႔ To kill two birds with one stone တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Bullet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ႔ Sweat Bullets တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက A Slip of the Tongue, Cat got your Tongue? နဲ႔ Tongue-lashing တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Video တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္အီဒီယံသုံး အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမွာ I am getting cold feet အသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာ နုိင္ပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite one’s Tongue, Hold your Tongue နဲ႔ Tongue-tied တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Ride စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ A Free Ride, Take someone for a Ride နဲ႔ Ride the Coattails စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Fly off the handle, Fly by night နဲ႔ On the fly စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sports စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Soft စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Soft spot, Soft money နဲ႔ Soft sell တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Hand စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Sit on one’s hand, Hand in glove, High handed နဲ႔ Caught red handed တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Color ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမလ ၃၊ ၂၀၁၄ - အေရာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ In the red, White lie, Black sheep နဲ႔ Golden handshake တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီလ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, Two-minute drill, နဲ႔ Dig up the dirt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Storm စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Kick up a storm, A storm is brewing, Weather the storm နဲ႔ A storm in a teacup တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, To make a pass at someone, To make a bundle နဲ႔ To make ends meet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ တီဗီြမဂၢဇင္း (၀၃-၂၉-၂၀၁၅)

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာi
X
29.03.2015 12:30
ဗီြအိုေအ ျမန္မာ ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ အပါအဝင္ ဗီြအိုေအ-အာရွ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြကို Asia Sat 7 ၿဂိဳဟ္တုကေန ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီပတ္လံုး ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ ေန႔စဥ္ မနက္ (၇) နာရီခြဲတုိင္းမွာ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္သစ္ကို တင္ဆက္ေပးၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔မနက္ အစီအစဥ္သစ္ မေျပာင္းခင္အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္မံ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးရ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံ၊ စာေပဂီတ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာတခြင္ - ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြ မဂၤလာေဆာင္ က်င္းပပံုအေၾကာင္း။ လူထုနဲ႔ က်န္းမာေရး - ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၱရာယ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ။ ကမာၻတလႊား ခရီးသြား - ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ သံုးဖက္ျမင္ (3D) ျပတိုက္သို႔ အလည္တေခါက္။ ထူးဆန္းေထြလာ သတင္းမ်ား။ မတူတာေလးေတြ - အရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ေတြအေပၚ မတူတဲ့အျမင္ေတြ ...

မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀i
X
27.03.2015 19:30