အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ

Deal စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

13.12.2014 10:46
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ သေဘာတူညီမႈ (Deal) ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Raw deal, Shady deal နဲ႔ Done deal တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Turkey စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၾကက္ဆင္ (Turkey) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To go cold turkey, To talk turkey နဲ႔ Like turkeys voting for early Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Special sales စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်မႈ (Special sales) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Blue စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အျပာေရာင္ (Blue) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Feeling blue, Out of the blue နဲ႔ Once in a blue moon တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ကပ္စီးနဲသူမ်ားဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ကပ္စီးနဲသူမ်ားကုိ ရည္ညြွန္းတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Skinflint, Penny pincher နဲ႔ Cheapskate တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Speak စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၀၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ စကားေျပာတယ္ (Speak) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Speak off the cuff, Speak volumes နဲ႔ Speak the same language တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Wall စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၀၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နံရံ (Wall) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A fly on the wall, Walls have ears နဲ႔ Drive me up the wall တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ The Fat is in the fire, Add fuel to the fire နဲ႔ Put someone’s feet to the fire တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္း အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Back-seat driver, Pedal to the metal, နဲ႔ Hit the road တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Clock စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ နာရီ (Clock) ကုိ အေျခခံတဲ့အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Beat the clock, Against the clock, Round the clock နဲ႔ Turn back the clock တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ မေက်နပ္မွုကုိေဖၚညြွန္းတဲ့ အီဒီယံမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေက်နပ္ခ်က္ရွိရင္ ဘယ္လို အီဒီယံေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ Axe to grind, Settle a score နဲ႔ To get even တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Devil စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မေကာင္းဆိုးဝါး (devil) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ႔ Between the devil and the deep blue sea တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Game စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ကစားနည္း (game) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ The game’s up, Two can play the game နဲ႔ Play a waiting game တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Foot စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေျခေထာက္ (foot) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put your foot down, Get your foot in the door နဲ႔ Put your best foot forward တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ျပဳလုပ္သည္ (Make) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, Make do with နဲ႔ To make both ends meet တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Double စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ႏွစ္ဆ (double) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Do a double take, Double-edged sword နဲ႔ On the double တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ မ်က္ႏွာ (face) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Poker face, Face the music နဲ႔ Fall flat on your face တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ေခၚတယ္ (call) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Call a Spade a Spade, Wake-up Call နဲ႔ At Someone’s Beck and Call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဖဲခ်ပ္ (card) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Lay cards on the table, Have a card up your sleeve နဲ႔ Play your cards right တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဖဲခ်ပ္ (card) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Cards are stacked against, Stack the deck နဲ႔ Keep cards close to chest တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sport စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Down and out, Come out swinging, Get the ball rolling နဲ႔ Hit below the belt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cookie စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Cookie စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Cookie-cutter, Smart cookie နဲ႔ Tough cookie တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Kill စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြကTime to kill, Dressed to kill နဲ႔ To kill two birds with one stone တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Bullet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ႔ Sweat Bullets တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက A Slip of the Tongue, Cat got your Tongue? နဲ႔ Tongue-lashing တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Video တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္အီဒီယံသုံး အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမွာ I am getting cold feet အသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာ နုိင္ပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite one’s Tongue, Hold your Tongue နဲ႔ Tongue-tied တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Ride စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ A Free Ride, Take someone for a Ride နဲ႔ Ride the Coattails စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Fly off the handle, Fly by night နဲ႔ On the fly စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sports စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Soft စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Soft spot, Soft money နဲ႔ Soft sell တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Hand စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Sit on one’s hand, Hand in glove, High handed နဲ႔ Caught red handed တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Color ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမလ ၃၊ ၂၀၁၄ - အေရာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ In the red, White lie, Black sheep နဲ႔ Golden handshake တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီလ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, Two-minute drill, နဲ႔ Dig up the dirt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Storm စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Kick up a storm, A storm is brewing, Weather the storm နဲ႔ A storm in a teacup တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, To make a pass at someone, To make a bundle နဲ႔ To make ends meet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Point စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A case in point, Sticking point, Beside the point နဲ႔ Score a point တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Eyes ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Catch one’s eye, Set eyes on, See eye to eye နဲ႔ Keep an eye on တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Game စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Game plan, Give the game away နဲ႔ Game’s over တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Money စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ Give a run for the money, Put your money where your mouth is, Money burns a hole in one’s pocket စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ To keep a straight face, A long face, Make a face နဲ႔ Lose face စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Leg စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ ေျခေထာက္ (leg) ကုိ အေျခခံတဲ့ idiom အသံုးေတြက Pull someone’s leg, Give a leg up နဲ႔ Break a leg တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ Wear your heart on your sleeve, Half-hearted နဲ႔ Take it to heart စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Business စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ To bankroll someone, More bang for the buck, Budget crunch နဲ႔ A calculated risk စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Kick စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ကန္တယ္လို႔ သာမာန္အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Kick ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Kick the Bucket, Kick the Habit, Kick Upstairs တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Tip စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ထိပ္ဖ်ားလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Tip ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Tip of the Iceberg, The tip of my tongue, Tip one’s hand တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယမ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားအပိုင္း-၂

ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ဦးထုပ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Hat ကိုအေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Hat In Hand, Take My Hat Off To, Feather In Your Hat တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဦးထုပ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Hat ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Wear Many Hats ….Eat my Hat …. Keep it under your Hat တုိ႔ကို တင္ျပျဖစ္ပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁)

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ heart throb, pull your heart strings, heart to heart နဲ႔ to wear your heart on your sleeve စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ too close to call, call the shot နဲ႔ call it quits စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။

ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၁၂-၂၂-၂၀၁၄)

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ ၁၂-၂၂-၂၀၁၄i
X
22.12.2014 12:30
SonyPictures႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကိုအင္တာနက္ကေနတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့သတင္းအေပၚတ႐ုတ္ရဲ႕တံု႔ျပန္ခ်က္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏ်ဴးကလီးယား စက္႐ံုေတြကို စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အင္တာနက္ကေန တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့သတင္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ရဲအရာရွိ ၂ ဦး ပစ္ခတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼတ အိုဘာမားက ရႈတ္ခ်တဲ့သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

Sony Pictures ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို အင္တာနက္ကေန တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့သတင္းအေပၚ တ႐ုတ္ရဲ႕တံု႔ျပန္ခ်က္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏ်ဴးကလီးယား စက္႐ံုေတြကို စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အင္တာနက္ကေန တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့သတင္းနဲ႔ နယူးေယာက္ ရဲအရာရွိ ၂ ဦး ပစ္ခတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼတ အိုဘာမားက ရႈတ္ခ်တဲ့သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

 

မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀i
X
22.12.2014 19:30