အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ

Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

06.09.2014 07:28
စက္တင္ဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, Make do with နဲ႔ To make both ends meet တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

စက္တင္ဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, Make do with နဲ႔ To make both ends meet တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Double စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Do a double take, Double-edged sword နဲ႔ On the double တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Poker face, Face the music နဲ႔ Fall flat on your face တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Call a Spade a Spade, Wake-up Call နဲ႔ At Someone’s Beck and Call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ၾသဂုတ္ ၀၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Lay cards on the table, Have a card up your sleeve နဲ႔ Play your cards right တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Card စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၀၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Cards are stacked against, Stack the deck နဲ႔ Keep cards close to chest တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sport စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Down and out, Come out swinging, Get the ball rolling နဲ႔ Hit below the belt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Cookie စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Cookie စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Cookie-cutter, Smart cookie နဲ႔ Tough cookie တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Kill စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြကTime to kill, Dressed to kill နဲ႔ To kill two birds with one stone တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Bullet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ႔ Sweat Bullets တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက A Slip of the Tongue, Cat got your Tongue? နဲ႔ Tongue-lashing တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Video တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

ဒီတပတ္ အေမရိကန္အီဒီယံသုံး အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမွာ I am getting cold feet အသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာ နုိင္ပါတယ္။

အသံ Tongue စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Tongue စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးအႏႈန္းေတြက Bite one’s Tongue, Hold your Tongue နဲ႔ Tongue-tied တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Ride စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ A Free Ride, Take someone for a Ride နဲ႔ Ride the Coattails စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Fly စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Fly off the handle, Fly by night နဲ႔ On the fly စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Sports စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Soft စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Soft spot, Soft money နဲ႔ Soft sell တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Hand စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Sit on one’s hand, Hand in glove, High handed နဲ႔ Caught red handed တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Color ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေမလ ၃၊ ၂၀၁၄ - အေရာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ In the red, White lie, Black sheep နဲ႔ Golden handshake တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီလ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, Two-minute drill, နဲ႔ Dig up the dirt တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Storm စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Kick up a storm, A storm is brewing, Weather the storm နဲ႔ A storm in a teacup တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Make စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Make a beeline for, To make a pass at someone, To make a bundle နဲ႔ To make ends meet တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Point စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A case in point, Sticking point, Beside the point နဲ႔ Score a point တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Eyes ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Catch one’s eye, Set eyes on, See eye to eye နဲ႔ Keep an eye on တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Game စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Game plan, Give the game away နဲ႔ Game’s over တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Money စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ Give a run for the money, Put your money where your mouth is, Money burns a hole in one’s pocket စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Face စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ To keep a straight face, A long face, Make a face နဲ႔ Lose face စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Leg စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

မတ္ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ ေျခေထာက္ (leg) ကုိ အေျခခံတဲ့ idiom အသံုးေတြက Pull someone’s leg, Give a leg up နဲ႔ Break a leg တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ Wear your heart on your sleeve, Half-hearted နဲ႔ Take it to heart စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Business စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသတင္းပတ္ စီးပြားေရး (business) ကုိ အေျခခံတဲ့ To bankroll someone, More bang for the buck, Budget crunch နဲ႔ A calculated risk စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Kick စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ကန္တယ္လို႔ သာမာန္အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Kick ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Kick the Bucket, Kick the Habit, Kick Upstairs တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Tip စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ထိပ္ဖ်ားလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Tip ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Tip of the Iceberg, The tip of my tongue, Tip one’s hand တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယမ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားအပိုင္း-၂

ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ - ဒီသီတင္းပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ - ဦးထုပ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Hat ကိုအေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Hat In Hand, Take My Hat Off To, Feather In Your Hat တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Hat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ ဦးထုပ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Hat ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယမ္အသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Wear Many Hats ….Eat my Hat …. Keep it under your Hat တုိ႔ကို တင္ျပျဖစ္ပါတယ္။

အသံ Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁)

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ heart throb, pull your heart strings, heart to heart နဲ႔ to wear your heart on your sleeve စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Call စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၄ - ဒီတပတ္ too close to call, call the shot နဲ႔ call it quits စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Time (New Year) ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ New Year ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Big time, In the nick of time နဲ႔ The time of your life တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Lion & Tiger ဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Lion's share နဲ႔ Have a tiger by the tail တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Holiday Sales အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale စတဲ့ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ Time စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Time-out, Time is of the Essence နဲ႔ All in Good Time တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Gun စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ Jump the gun, Smoking gun နဲ႔ Stick to your guns တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Fight စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးမ်ားမွာ A Fighting chance, Pick a fight, Put up a fight နဲ႔ come out fighting တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အသံ Boat စကားလံုးအေျခခံ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ - ဒီတပတ္ All in the same boat, Don’t rock the boat, Miss the boat နဲ႔ Don’t miss the boat တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၉ -၁၆ -၂၀၁၄)

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၉ -၁၆-၂၀၁၄)i
X
16.09.2014 12:30
အစၥလာမ္စစ္ေသြးႂကြ IS အဖဲြ႔ကုိ ႏွိမ္နင္းမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိေတြကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အေမရိကန္ ၀ါရင့္သံတမန္ေဟာင္းက ေျပာလုိက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၿဗိတိသွ်ကမာၻလွည့္ ၂ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ...

အစၥလာမ္စစ္ေသြးႂကြ IS အဖဲြ႔ကုိ ႏွိမ္နင္းမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိေတြကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အေမရိကန္ ၀ါရင့္သံတမန္ေဟာင္းက ေျပာလုိက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၿဗိတိသွ်ကမာၻလွည့္ ၂ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားတခ်ဳိ႕ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံေနရတဲ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ …

ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀i
X
16.09.2014 18:30