အဂၤလိပ္စာေလ့လာမယ္ / အေမရိကန္အီဒီယံသင္ခန္းစာ

  အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  02.05.2016 20:50
  အေမရိကန္ Idiom အသံုးအႏႈန္းမ်ား အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအစီအစဥ္မွာ ဒီတေခါက္ေတာ့ လက္လို႔အဓိပၸာယ္ရတဲ့ စကားလံုး HAND ေပၚအေျခခံထားတဲ့ Idiom ေတြကို ပို႔ခ်ေပးမွာပါ။ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ဆက္ထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ Pull ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Glove စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Fit like a glove, Handle somebody with kid gloves နဲ႔ The gloves are off တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  Bull စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၀၁၆ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Hit the bull’s eye, Take the bull by the horns နဲ႔ A bull in a china shop တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  အသံ Hand စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၆ - ဒီသတင္းပတ္ idioms အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Sit on one’s hand, Hand in glove, High handed နဲ႔ Caught red handed တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  အသံ Shoulder စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဧၿပီလ ၀၂၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Shoulder ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Give the cold shoulder, Rub shoulders with နဲ႔ A chip on the shoulder တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Get စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Get cold feet, Get into hot water နဲ႔ Get your act together စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ Fire ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Pull စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Pull the strings, Pull the plug နဲ႔ Pull the wool over one’s eyes စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Video မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

  ဒီတေခါက္ေတာ့ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ေတြထဲမွာ တေနရာျဖစ္တဲ့ Grand Canyon ကိုအလည္သြားရင္းနဲ႔ သံုးႏႈန္းတဲ့ အေမရိကန္အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းေတြကို မေၾကးမံု တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Controversial situation စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Send someone packing, Skating on thin ice နဲ႔ Out of question စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Make my day စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  မတ္ ၀၅၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ You made my day, Go ahead make my day နဲ႔ There you go တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  အသံ Picture စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Picture (ရုပ္ပံု) ကို အေျခခံတဲ့ Be out of the picture, Get the picture နဲ႔ Picture-perfect တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  အသံ Game စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Game (ကစားပြဲ) ကို အေျခခံတဲ့ Game plan, Give the game away နဲ႔ Game’s over တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  အသံ Throw စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Throw (ပစ္တယ္) ကို အေျခခံတဲ့ Throw in the towel, Throw cold water on နဲ႔ Throw a monkey wrench into တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး Drive ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Down စကားလံုးဆုိင္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေဖေဖၚ၀ါရီ ၀၆၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Down (ေအာက္) ကို အေျခခံတဲ့ Hunker down, Hand-me-down နဲ႔ Bring down the house တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ ခ်ဳိးၿခံေခၽြတာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  အခုဆက္ၿပီး အေမရိကန္သံုး အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္း ပို႔ခ်ခ်က္ကို တင္ဆက္ပါေတာ့မယ္၊ ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ Read ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Animal စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Animals (တိရိစာၦန္ေတြ) ကို အေျခခံတဲ့ Eight- hundred-pound gorilla, Elephant in the room နဲ႔ Lion’s share တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Spread စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Spread (ျဖန္႔တာ) ကို အေျခခံတဲ့ Spread oneself too thin, Spread your wings နဲ႔ Middle-age spread တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Fire (မီး) အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To come under fire, The fat is in the fire နဲ႔ Hold one’s fire တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Stick ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ Stick (တုတ္) အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Carrot and stick, Stick to your guns နဲ႔ Get the wrong end of the stick တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ New Year ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၆ - ဒီတပတ္ New Year ႏွစ္သစ္ႀကိဳ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Big time, In the nick of time နဲ႔ The time of your life တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ - ဒီသတင္းပတ္ New Year စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ take stock of, second wind နဲ႔ have a ball တို႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - ဒီသတင္းပတ္ Christmas စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Kick စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇင္ဘာ ၀၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ကန္သည္ (Kick) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Kick the can down the road, A kick in the teeth နဲ႔ Kick up a fuss တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Paper စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဒီဇင္ဘာ ၀၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ စကၠဴ (Paper) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Paper tiger, Paper trail နဲ႔ Walking papers တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Turkey စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

  ႏိုဝင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ၾကက္ဆင္ (Turkey) စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ To go cold turkey, To talk turkey နဲ႔ Like turkeys voting for early Christmas တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Put စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ႏိုဝင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ - Put စကားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Put one’s foot down, Put someone in his place နဲ႔ Put the squeeze on တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၇)

  ႏိုဝင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Up for grabs, Wild card နဲ႔ Level playing field တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၆)

  ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Dead heat, Neck and neck နဲ႔ Too close to call တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Sweat စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ပါတီပြဲ (Party) ကို အေျခခံတဲ့ No sweat, In a cold sweat နဲ႔ Don’t sweat the small stuff တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Party ဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ပါတီပြဲ (Party) ကို အေျခခံတဲ့ stag party, tailgate party နဲ႔ baby shower တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၅)

  ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (Election) ကို အေျခခံတဲ့ Stump speech, Smear campaign နဲ႔ Mudslinging တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Act စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ေအာက္တိုဘာ ၀၃၊ ၂၀၁၅ -အျပဳအမူ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳမူတာလို ့အဓိပၸါယ္ရတဲ့(Act) ကို အေျခခံတဲ့ Caught in the act, Clean up one’s act နဲ႔ Act one’s age တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Meet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ - ေတြ႔တယ္ (meet) စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ More than meets the eye, Where the rubber meets the road နဲ႔ Meet one’s Waterloo တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၄)

  စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Press the flesh, Vote with your feet နဲ႔ Straw vote တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃)

  စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Shoo-in, Dark horse နဲ႔ Favorite son တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Deck စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅ - သေဘၤာကုန္းပတ္ ဒါမွမဟုတ္ ဖဲထုပ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Deck ကုိအေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Stack the deck against someone, Hit the deck နဲ႔ All hands on deck တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သုံး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Buck ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  Video အေမရိကန္သံုး အီဒီယံ

  ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ ႐ိုက္တယ္ လို႔ု႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Strike ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

  ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ - ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ lame duck, a last hurrah နဲ႔ days are numbered တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Sports စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Full court press, No holds barred နဲ႔ Saved by the bell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

  အသံ Election အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ election ဆိုင္ရာ စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ To win by a landslide, Win by the nose, နဲ႔ Clean sweep တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Book စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Book စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Take a page out of someone’s book, Cook the books နဲ႔ Be in good books တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Breathe စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Breathe စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Breathe down someone’s neck, Won’t breathe a word နဲ႔ Breathe easily တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  Piece စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Piece စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Museum piece, Give a piece of your mind နဲ႔ All in one piece တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Hat စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Hat စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Pass the hat, Eat one’s hat နဲ႔ Wear many hats တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  အသံ Read စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

  ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ - ဒီတပတ္ Read စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Read the small print, Read my lips နဲ႔ Read between the lines တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

  ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ ၀၅.၀၄.၂၀၁၆

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ ၀၅.၀၄.၂၀၁/i
  X
  04.05.2016 12:30
  အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္းအႀကိဳေရြးပြဲ Trump အႏိုင္ရ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို ႏို္င္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားနဲ႔ ေခၚဆိုသံုးစဲြတာကို ကန္႔ကြက္စရာမရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံျခားေရးဌာန ေျပာၾကား။ အေမရိကန္ Navy SEAL အထူးတပ္ဖြဲ႔၀င္တဦး အီရတ္မွာက်ဆံုး။ စသျဖင့္…

  အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္းအႀကိဳေရြးပြဲ Trump အႏိုင္ရ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို ႏို္င္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားနဲ႔ ေခၚဆိုသံုးစဲြတာကို ကန္႔ကြက္စရာမရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံျခားေရးဌာန ေျပာၾကား။ အေမရိကန္ Navy SEAL အထူးတပ္ဖြဲ႔၀င္တဦး အီရတ္မွာက်ဆံုး။ စသျဖင့္…

  ေနာက္ဆံုးလႊင့္ အီဒီယံသင္ခန္းစာ

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  အေမရိကန္သံုး အီဒီယံi
  X
  18.04.2016 14:45
  အခုဆက္ၿပီး အေမရိကန္သံုး အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္း ပို႔ခ်ခ်က္ကို တင္ဆက္ပါေတာ့မယ္၊ ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ Make My Day ကို အေျခခံတဲ့  အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပထားပါတယ္။
  မိုုဘိုုင္းလ္ App မ်ားကိုု အခမဲ့ ေဒါင္းလုုတ္ ရယူပါ

  ကမာၻ႔သတင္း စကၠန္႔ ၆၀

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  VOA60 World PM - US, Allies Discuss Next Steps in Islamic State Fighti
  X
  04.05.2016 18:51
  US, Allies Discuss Next Steps in Islamic State Fight