သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္

ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အထူးပုဂၢိဳလ္ နယ္သာလန္နုိင္ငံ မိဖုရားနွင့္ ေတြ႔ဆုံ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)
1

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အထူးပုဂၢိဳလ္ နယ္သာလန္နုိင္ငံ မိဖုရားနွင့္ ေတြ႔ဆုံ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Tomato World ဖန္လံုအိမ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗဟိုဌာန၌ ႀကည့္ရႈေလ့လာ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္
2

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Tomato World ဖန္လံုအိမ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗဟိုဌာန၌ ႀကည့္ရႈေလ့လာ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Tomato World ဖန္လံုအိမ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗဟိုဌာန၌ ႀကည့္ရႈေလ့လာ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္
3

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Tomato World ဖန္လံုအိမ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗဟိုဌာန၌ ႀကည့္ရႈေလ့လာ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Tomato World ဖန္လံုအိမ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗဟိုဌာန၌ ႀကည့္ရႈေလ့လာ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္
4

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Tomato World ဖန္လံုအိမ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗဟိုဌာန၌ ႀကည့္ရႈေလ့လာ (ဓာတ္ပံု သမၼတ႐ံုး၀ပ္ဆိုဒ္

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG