သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

VOA အေမရိကန္အသံ သတင္းဌာန

VOA အေမရိကန္အသံ သတင္းဌာနသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မရွိေသာ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ေနေသာ ကမာၻ႔ေနရာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ဘာသာစကားေပါင္း ၄၅ မ်ဳိးေက်ာ္ျဖင့္ မီဒီယာလုိင္းေပါင္းစုံမွ အသံလႊင့္ေပးေနသည့္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး Multi-Media ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ VOA သည္ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၊ မွန္ကန္၊ ျပည့္စုံသည့္သတင္းမ်ား တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။ VOA သည္ အေမရိကန္ျပည္သူတုိ႔၏ အခြန္ေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ထူေထာင္ထားသည့္ US Agency for Global Media (USAGM) ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အေမရိကန္မီဒီယာေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔ႀကီး၏ အစိတ္အပုိင္း တခုျဖစ္သည္။

VOA ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သတင္းေဖာ္ျပပုိင္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈကုိ အေမရိကန္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အာမခံ အကာကြယ္ေပးထားသည္။ VOA သတင္းေထာက္မ်ားအား အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေလာကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၾသဇာလႊမ္းမုိးျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ ကလဲ့စားေျခ တုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္လည္း အဆုိပါဥပေဒမ်ားက အကာကြယ္ေပးထားသည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္အေမရိကန္သမၼတ Gerald R. Ford လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ VOA Charter ေခၚ၊ VOA ပဋိဉာဏ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ -

၁။ VOA သည္ တိက်ခုိင္မာသည့္၊ ယုံၾကည္အားကုိးရသည့္ သတင္းဌာနတခုအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရပ္တည္ရမည္။ VOA သတင္းမ်ားသည္ တိက်၊ မွန္ကန္၊ ျပည့္စုံသည့္အျပင္ ဘက္လုိက္မႈကင္းရွင္းရမည္။

၂။ VOA သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေမရိကန္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အစိတ္အပုိင္း တခုတည္းကုိသာ ကုိယ္စားျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းႀကီးတခုလုံး၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ အေျချပဳရပ္တည္မႈမ်ားအားလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳဘက္ညီစြာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ VOA သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒဆုိင္ရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္း၊ ျပတ္သားစြာ တင္ျပေဖာ္ထုတ္ရမည္။ အလားတူပင္ အဆုိပါ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ရွိသည့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပရမည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က US International Broadcasting Act ေခၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာ အသံလႊင့္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒအရ VOA သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ တိက်၊ ျပည့္စုံ၊ မွ်တၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပရန္အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံေသာ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းတရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က National Defense Authorization Act ေခၚ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး အခြင့္အာဏာဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးခဲ့ၿပီး VOA သတင္းစုေဆာင္းမႈႏွင့္ တင္ျပမႈမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမရွိေစေရး ဆက္လက္ေထာက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

VOA သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ကမာၻ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခခံမ်ား၏ စံနမူနာျပအျဖစ္ ေန႔စဥ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

VOA အေမရိကန္အသံ

“မရွိမျဖစ္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္"

XS
SM
MD
LG