သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အာရွပစၥီဖိတ္ေဒသအတြင္း ခေလး ေမြးေသႏူန္း ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမူ အေျခအေန တုိးတက္ျခင္းမရွိေသး


အာရွပစၥဖိတ္ေဒသအတြင္း ခေလး ေမြးေသႏူန္း ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမူ အေျခအေန တုိးတက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

အာရွပစၥဖိတ္ေဒသအတြင္း ခေလး ေမြးေသႏူန္း ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမူ အေျခအေန တုိးတက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

အာရွပစၥဖိတ္ေဒသအတြင္း ခေလး ေမြးေသႏူန္း ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမူ အေျခအေန တုိးတက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

အာရွပစၥဖိတ္ေဒသအတြင္း ခေလး ေမြးေသႏူန္း ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမူ အေျခအေန တုိးတက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ ့အေျခစုိက္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

XS
SM
MD
LG