သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

Penny စကားလုံးဆုိင္ရာ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား


ဒီတပတ္ penny (ျပားေစ့)နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ penny wise and pound foolish, pinch pennies, နဲ႔ a penny saved is a penny earned တုိ႔ကုိ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Penny wise and pound foolish - penny (ျပားေစ့) wise (ဥာဏ္ အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိျခင္း) pound (အဂၤလိပ္ စတာလင္ ေပါင္ေငြ) foolish (ဥာဏ္မရွိ မုိက္မဲျခင္း) - တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္က 'ျပားေစ့သုံးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေစ့စပ္ၿပီး ပုိ တန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ေပါင္ေငြကုိ သုံးတဲ့အခါမွာေတာ့ အေမွ်ာ္အျမင္ နည္းတယ္' လုိ႔ တုိက္ရုိက္ ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က ျပားေစ့လုိ မဆုိေလာက္ တျပား ႏွစ္ျပားမွာေတာ့ ကပ္စီးနည္းေနၿပီး တန္ဖုိးမ်ားတဲ့ ေနရာမွာက်ေတာ့ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ မရွိဘဲ အသုံးမ်ား အေျခအေနမွာ ေျပာဆုိ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။

"My friend is a penny wise and pound foolish. She economizes on small things, but wastes all of her money on big things."

"က်ေနာ္ သူငယ္ခ်င္းက အေသးအဖြဲ ဆုိရင္ တြက္ခ်က္ သုံးၿပီး အကုန္အက် မ်ားတဲ့ အရာေတြအတြက္ေတာ့ အသုံးၾကမ္းတယ္။ မဆုိသေလာက္ ပစၥည္းေတြဆုိရင္ ေခြ်းတာ သုံးတတ္ၿပီး ေစ်းႀကီးႀကီးေတြကုိေတာ့ သူမက ရွိတဲ့ေငြေတြကုိ အကုန္ျဖဳန္းေတာ့တယ္။"

Pinch pennies - pinch (ဆိတ္ဆြဲ/လိမ္ဆြဲျခင္း၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရွိျခင္း)၊ pennies (ျပားေစ့မ်ား) - တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္က 'ျပားေစ့ေတြနဲ႔ေတာ့ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ရွိျခင္း' ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူတဦးက ေငြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ျပားေစ့ေတြ သုံးရာမွာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးစြဲတက္ရင္ ဒီလူကုိ တျပားႏွစ္ျပား ျပားေစ့ေတာင္ သိတတ္တဲ့ ကပ္ေစးနည္း ေကာ္တရာလုိ႔ ေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။

"My grandmother always pinches pennies and never spends her money foolishly."

"ကၽြန္ေတာ့္ အဖြားကေတာ့ ေငြကုိ တျပား ႏွစ္ျပားက အစ သိပ္သိတတ္၊ ေစ့စပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေငြကုိ အက်ုဳိးမရွိပဲ သုံးစြဲျခင္းမရွိပါဘူး။"

A penny saved is a penny earned - penny (ျပားေစ့)၊ saved (မသုံးမစြဲ စုေဆာင္းထားသည္)၊ earned (ရွာေဖြရရွိေငြ) - စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ 'တျပားစုမိရင္ တျပား ရွာလုိ႔ ရျခင္းလုိ႔' ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံ အသုံးမွာေတာ့ မသုံးဘဲ ေငြစုႏုိင္ရင္ စုလုိ႔ ရတဲ့ေငြဟာ တပင္တပန္း ေန႔စဥ္ ရွာေဖြ ရရွိတဲ့ ေငြနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းဆုိရင္ တပတ္မွာ ေျခာက္ရက္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေျခာက္ရက္ ရတဲ့ဝင္ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းပစ္မဲ့ အစား တပတ္ ငါးရက္ အလုပ္လုပ္ တရက္စာကုိ စုႏုိင္ရင္ ေျခာက္ရက္ လုပ္ခရေငြနဲ႔ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပင္စင္သြားဖုိ႔ အသက္ ရွစ္ဆယ္ အထိ အလုပ္လုပ္ၿပီး ရသမွ်ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းပစ္မယ့္ အစား စုစုေဆာင္းေဆာင္း လုပ္ႏုိင္ရင္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္နဲ႔ အုိစာနာစာ ျပည့္စုံဖူလုံၿပီး အနားယူႏုိင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

"A penny saved is a penny earned and it is better to be thrifty sometimes than to only work more hours."

"စုလုိ႔ ရတဲ့ ေငြဟာ ကုိယ့္ရဲ ႔ ဝင္ေငြပါ။ ဒါေၾကာင့္ တခါတေလ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးစြဲတာဟာ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ ပုိလုပ္တာထက္ ပုိၿပီး အက်ဳိးရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။"

ဒီတပတ္ penny (ျပားေစ့) နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ penny wise and pound foolish, pinch pennies, နဲ႔ a penny saved is a penny earned တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

penny wise and pound foolish - penny (ျပားေစ့) wise (ဥာဏ္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိျခင္း) pound (အဂၤလိပ္စတာလင္ေပါင္ေငြ) foolish (ဥာဏ္မရွိမုိက္မဲျခင္း) - တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က 'ျပားေစ့သုံးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေစ့စပ္ၿပီး ပုိတန္းဖုိးႀကီးတဲ့ ေပါင္ေငြကုိ သုံးတဲ့အခါမွာေတာ့ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းတယ္' လုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ျပားေစ့လုိ မဆုိေလာက္တျပားႏွစ္ျပားမွာေတာ့ ကပ္စီးနည္းေနၿပီး တန္းဖုိးမ်ားတဲ့ေနရာမွာက်ေတာ့ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္မရွိပဲ အသုံးမ်ားအေျခအေနမွာ ေျပာဆုိသုံးစြဲနုိင္ပါတယ္။

"My friend is a penny wise and pound foolish. She economizes on small things, but wastes all of her money on big things."
"က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း အေသးအဖြဲဆုိရင္ တြက္ခ်က္သုံးၿပီး အကုန္အက်မ်ားမယ့္အရာေတြအတြက္ေတာ့ အသုံးၾကမ္းတယ္။ မဆုိသေလာက္ ပစၥည္းေတြဆုိရင္ ေခြ်းတာသုံးတက္ၿပီး ေစ်းႀကီးႀကီးေတြကုိေတာ့ သူမက ရွိတဲ့ေငြေတြကုိ အကုန္ျဖဳန္းေတာ့တယ္။"

pinch pennies - pinch (စိတ္ဆြဲ လိမ္ဆြဲျခင္း၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရွိျခင္း)၊ pennies (ျပားေစ့မ်ား) - တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က 'ျပားေစ့ေတြနဲ႔ေတာ့ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရွိျခင္း' ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူတဦးက ေငြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ျပားေစ့ေတြ သုံးရာမွာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးစြဲတက္ရင္ ဒီလူကုိ တျပားႏွစ္ျပား ျပားေစ့ေတာင္ သိတက္တဲ့ ကပ္ေစးနည္းေကာ္တရာလုိ႔ ေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။

"My grandmother always pinches pennies and never spends her money foolishly."
"က်ေနာ့္အဖြားကေတာ့ ေငြကုိ တျပားႏွစ္ျပားကအစ သိပ္သိတက္ ေစ့စပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေငြကုိ အက်ုဳိးမရွိပဲ သုံးစြဲျခင္းမရွိပါဘူး။"

a penny saved is a penny earned - penny (ျပားေစ့)၊ saved (မသုံးမစြဲ စုေဆာင္းထားသည္)၊ earned (ရွာေဖြရရွိေငြ) - စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ 'တျပားစုမိရင္ တျပားရွာလုိ႔ရျခင္းလုိ႔' ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံအသုံးမွာေတာ့ မသုံးဘဲေငြစုႏုိင္ရင္ စုလုိ႔ရတဲ့ေငြဟာ တပင္တပန္း ေန႔စဥ္ရွာေဖြရရွိတဲ့ေငြနဲ႔ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းဆုိရင္ တပတ္မွာ ေျခာက္ရက္အလုပ္လုပ္ၿပီး ေျခာက္ရက္ရတဲ့ဝင္ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းပစ္မယ့္အစား တပတ္ငါးရက္ အလုပ္လုပ္ တရက္စာကုိ စုႏုိင္ရင္ ေျခာက္ရက္လုပ္ခရေငြနဲ႔ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပင္စင္သြားဖုိ႔ အသက္ရွစ္ဆယ္အထိ အလုပ္လုပ္ၿပီး ရသမွ်ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းပစ္မယ့္အစား စုစုေဆာင္းေဆာင္းလုပ္ႏုိင္ရင္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ေလာက္နဲ႔ အုိစာနာစာျပည့္စုံဖူလုံၿပီး အနာယူႏုိင္တယ္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

"A penny saved is a penny earned and it is better to be thrifty sometimes than to only work more hours."
"စုလုိ႔ရတဲ့ေငြဟာ ကုိယ့္ရဲ ႔ ဝင္ေငြပါ။ ဒါေၾကာင့္ တခါတေလ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးစြဲတာဟာ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ ပုိလုပ္တာထက္ ပုိၿပီးအက်ဳိးရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။"

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG