သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္


ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီး သြားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ့ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္ အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခိုင္လံုမဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၿပီးသြားတဲ့ မဲ ဆႏၵနယ္ အလိုက္ ရလဒ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေတာ့ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြရဲ့ စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၁၇ /၂၀၁၂) ၊ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၁၈ /၂၀၁၂) ၊ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၁၉ /၂၀၁၂) တို႔ နဲ႔ အစိုးရ ပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ေရဒီယိုေတြ ကေန ဒီကေန႔ ညေနမွာ ေၾကျငာ သြားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ ရဲ့ ေၾကျငာခ်က္ အရ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ေနရာရဲ့ အႏိုင္ရ စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အခုလို ေၾကျငာသြားခဲ့ပါတယ္။

“ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း ေၾကျငာျခင္း။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွာ က်င္းပ ခဲ့ သည့္ ပထမ အၾကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႔”

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႔နယ္ မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ့ အမည္ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရဲ့ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ေယာက္ရဲ့ အမည္စာရင္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အခုလို ေၾကျငာသြားခဲ့ပါတယ္။

“၂၄။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ CE ၀၇၃၉၆၆၊ ေကာ့မွဴး မဲ ဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။ ၂၅။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၁၂/ ဥကတ (ႏိုင္) ၁၀၈၈၅၀”

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးေနရာ ရွိတဲ့ အနက္က သံုးေနရာ ရဲ့ အႏိုင္ရသူမ်ား စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အခုလို ေၾကျငာပါတယ္။

“ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ၁။ ဦးမင္းဦး၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၇/ ဖမန (ႏိုင္) ၀၂၃၆၈၂၊ အမွတ္ (၇) မဲ ဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။ မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ၂။ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၁၀/ ခစန (ႏိုင္) ၀၀၃၁၁၆၊ အမွတ္ (၄) မဲ ဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသၾကီး။ ၃။ ဦးသိန္းေဆြ၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၁၄/ ဟပန (ႏိုင္) ၀၀၃၇၆၁၊ အမွတ္ (၁၀) မဲ ဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။”

ေနာက္ဆံုး တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေနရာ အတြက္ အႏိုင္ရသူမ်ား စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အခုလို ေၾကျငာပါတယ္။

“ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ၁။ ဦးမ်ိဳးခိုင္၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၇/ ကဝန (ႏိုင္) ၀၀၀၄၉၅၊ ကဝ မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသၾကီး။ ၂။ ေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြး၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၁၂/ ကတတ (ႏိုင္) ၀၁၄၅၁၇၊ ေရၾကည္ မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။”

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရိႈး၊ သႏီၷ၊ တန္႔ရန္း၊ ကြမ္းလံု၊ မိုင္းရယ္ ျမိဳ ႔နယ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ အမွတ္ သံုး မဲ ဆႏၵနယ္ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ပါတီ သို႔မဟုတ္ က်ားျဖဴပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစံမင္း က အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္ လို႔ က်ားျဖဴပါတီ ရဲ့ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း က အခုလို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

“ဒီ က်ားျဖဴ ပါတီရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီရဲ့ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး စိုင္းစံမင္း က ႏိုင္သြားပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီ ငါးျမိဳ ႔နယ္ အတြက္ဘဲ။ ငါး ျမိဳ ႔နယ္ ဆိုတာက လားရိႈး၊ သႏီၷ၊ တန္႔ရန္း၊ မိုင္းရယ္၊ ကြမ္းလံု။ က်ေနာ္တို႔ မဲ ၂၀၀၀ ေလာက္ ျပတ္ၿပီး ႏိုင္သြားပါတယ္။ က်ေနာ္ တို႔ စုစုေပါင္း မဲ က ၄၇၂၀၀၊ NLD နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္စီ သူတို႔ ရပါတယ္။ က်ေနာ္ တို႔က ႏွစ္ေထာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ႏိုင္တာ ေပ့ါခင္ဗ်ာ။”

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးထဲက ဗန္းေမာက္၊ ေကာလင္း၊ ဝန္းသို၊ ပင္လယ္ဘူး ေဒသေတြ ပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇ မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာလိႈင္ ပါ ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရတာေၾကာင့္ အဲဒီ မဲ ဆႏၵနယ္ မွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မိမိတို႔ရဲ့ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းက အႏိုင္ရဖို႔ မ်ားေနတယ္လို႔ လည္း က်ားျဖဴပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း က ဗီြအိုေအ ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG