သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေမေဒးအလုပ္သမားမ်ားဆႏၵျပ

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။
1

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။
2

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။
3

အလုပ္သမားေန႔မွာ အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ ေပးေရး အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က်ိဳကၠဆံလူထုဟစ္တိုင္မွာ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

XS
SM
MD
LG