သုံးရလွယ်ကူစေသည့် Link များ

နောက်ဆုံးရသတင်း

bcvbc - 2004-04-09


Saddam Hussein udk tm%muae z,f&Sm;bdk@ tar&duef OD;aqmifwJh n$ef@aygif;wyfawG/ tD&wfEdkifiHxJ p+yD; 0ifa&mufcJhwJh tcsdefu p+yD; tD&wfEdkifiHom; tm;vkH;&J@ b0awG[m aumif;wmawGa&m/ qdk;wmawG yg tygt0if enf;rsdK;pHkeJ@ ajymif;vJoGm;yg+yD? tD&wfrSm wESpftwGif; ajymif;vJoGm;wmawGeJ@ ywfouf+yD; VOA owif;axmuf Laurie Kassman Baghdad +rdK@uae owif;aemufcH aqmif;yg; ay;ydk@xm;wJhtwdkif; tck

XS
SM
MD
LG