သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ျမန္မာေက်းလက္မွာ လူမႈစီးပြားေရး ေျပာင္းလဲလာပံုကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုနဲ႔ ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာ့သုေတသနအဖြဲ႔တုိ႔ ပူးတြဲေရးသားထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ မႏွစ္က ထြက္လာပါတယ္။ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ နယ္လွည့္သုေတသနလို႔ ဆိုပါတယ္။ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစတဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ေက်းရြာ (၅၄) ရြာမွာ သုေတသနလုပ္ၿပီး ေရးသားထားတာပါ။ သံုးႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲလာပံုကို ေလ့လာတင္ျပထားပါတယ္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေနရာ ရွိသလို ဆင္းရဲတြင္းက မတက္ႏုိင္ေသးတဲ့ ေဒသေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အလုပ္သမား မရႏိုင္တာကလည္း ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရြာသူရြာသားေတြဟာ အတိုးသက္သာစြာ ေငြေခ်းႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ေရာက္လာပါတယ္။ အစိုးရကေပးမယ့္ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီး ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာရင္ ဆႏၵျပဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလို႔ ဆုိပါတယ္။ အလြယ္တကူ ေငြေခ်းႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က စီစဥ္တာဟာ ေတာင္သူလယ္သမားကို အက်ဳိးရွိေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ ရွိသူကိုသာ ဦးစားေပးေနတာမုိ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ လယ္သမားႀကီးေတြကိုသာ ေခ်းငွားသလို ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေျမယာမဲ့ေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ မွာ ျပဌာန္းတဲ့ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ကစၿပီး ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ ေက်းရြာအုပ္စုအားလံုးမွာ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း တဝက္နီးပါးကို ဖယ္ရွားလိုက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အေျပာင္းအလဲ ရွိလာေပမယ့္ ေက်းရြာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းနိမ့္က်သူေတြဟာ ေက်းရြာလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အဟန္႔အတား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာျပင္ပက စီးပြားေရးလုပ္္ငန္းကို အားထားလာၾကၿပီး ေရႊ ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈေတြ မ်ားျပားလာတာမို႔ လူမႈေရးေသြးစည္းမႈ အားနည္းလာတာကိုလည္း ေထာက္ျပပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၾသဇာက်ဆင္းလာတဲ့အတြက္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းကို လံႈေဆာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ေက်းရြာေတြ ရွိလာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ေက်းရြာအဆင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အခု ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဟာ ရြာတိုင္းမွာရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွိတဲ့ရြာမွာ ၾသဇာသိပ္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ NGO အဖြဲ႔အစည္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီဟာ စီမံကိန္းကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်းရြာတခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ကိစၥမွာေတာ့ ထိေရာက္မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႔ေတြ ၾသဇာတိကမၼ က်ဆင္းလာတာ ေတြ႔ရတယ္ဆုိေပမယ့္ ေရွးကရွိခဲ့တဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိတာ မ်ားပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးကို ေနရာေပးထားတဲ့ စီမံကိန္းမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ပါဝင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေက်းလက္အသိုက္အဝန္းဟာ သူတုိ႔ရဲ ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို သူတုိ႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြး နည္းပါးေနတုန္းပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေတသန လုပ္ေနစဥ္ကာလမွာ ေက်းလက္ပညာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ေခ်းေငြ အစိုးရက သိသိသာသာ တုိးေပးပါတယ္။ ဒါကလဲ ရြာကေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ဘဲ၊ အထက္ကဆံုးျဖတ္ၿပီး ခ်မွတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္မွာ ခ်မွတ္ၾကတာ မ်ားတာမုိ႔ ေက်းလက္ဘဝနဲ႔ ကင္းကြာေနပါတယ္။ ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဟာ ေဒသခံျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ ၿမိဳ ႔နဲ႔နီးကပ္စြာ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံထိပ္ပိုင္းလႊာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈကို မေက်နပ္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ရြာသားေတြဘက္က ကူညီပါတယ္။

သုေတသနလုပ္တဲ့ ေက်းရြာေတြအားလံုးဟာ LIFT ေခၚတဲ့ Livelihoods and Food Security Trust Fund အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ဆိုတဲ့ အလွဳရွင္အဖြဲ႔ရဲ ႔ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိၾကပါတယ္။ ဒီရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မွာလည္း ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္း (၁၃) ဖြဲ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ေထာက္ပံ့တဲ့ အကူအညီအျပင္ အျခားအလွဳရွင္ေတြရဲ ႔ အကူအညီကိုရတဲ့ေနရာဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီေတြဟာ စီမံကိန္းၿပီးတာနဲ႔ ပ်က္ျပယ္သြားၾကတာမ်ားတဲ့အတြက္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အလွဳရွင္စီမံကိန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ ကူညီခဲ့တယ္ဆိုတာကို အနည္းငယ္ေလာက္သာ သိႏုိင္ပါေတာ့တယ္။

လက္ရွိ ေက်းလက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ ေက်းရြာေတြဟာ သူတို႔ရဲ ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေက်းရြာကို ေျပာေရးဆိုခြင့္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိ စည္းကမ္းနည္းလမ္းေတြကို သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္တာမ်ဳိးနဲ႔ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီကို ျပန္လည္အားျဖည့္တာမ်ဳိးေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ၿမိဳ ႔နယ္က မလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအကူအညီကို ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ ႔နယ္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ရမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုနဲ႔ ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာ့သုေတသနအဖြဲ႔ရဲ ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG