သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ICJ ၾကားနာပြဲတက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စာရင္း


ICJ ၾကားနာပြဲတြင္ေတြ႔ရသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဝင္တခ်ဳိ႕။ (The Hague ၊ နယ္သာလန္) (ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉)

(Zawgyi/Unicode)

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ အဂၤါေန႔ ICJ ၾကားနာပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္္ငံကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စာရင္း အျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဦးေဆာင္သူမ်ား

၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (Agent)

၂။ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ တြဲဖက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (Alternate Agent)

၃။ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဝန္ႀကီး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အႀကီးတန္းအဖြဲ႔ဝင္

ေရွ႕ေနႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႔

၁။ မစၥတာ Christopher Staker ၊ အဖြဲ႔ဝင္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္ ေရွ႕ေနအသင္း။

၂။ မစၥတာ William Schabas ၊ ပါေမာကၡ၊ Middlesex တကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္၊ ၿဗိတိန္။ ပါေမာကၡ၊ ႏုိင္္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဌာန၊ Leiden တကၠသိုလ္၊ နယ္သာလန္။

၃။ မစၥ Phoebe Okowa ၊ ပါေမာကၡ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ Queen Mary တကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္။ ဝတ္လံုေတာ္ရ၊ ကင္ညာဗဟိုတရား႐ံုး။ အဖြဲ႔ဝင္၊ အႏုညာတ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းခံု႐ံုး၊ The Hague ၊ နယ္သာလန္။

အၾကံေပးအဖြဲ႔

၁။ မစၥတာ Andreas Zimmermann ၊ ပါေမာကၡ၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒဌာန၊ Potsdam တကၠသိုလ္၊ နယူးေယာက္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ Potsdam လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ။ အဖြဲ႔ဝင္၊ အႏုညာတ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းခံု႐ံုး၊ The Hague ၊ နယ္သာလန္။

၂။ မစၥ Catherine Dobson ၊ အဖြဲ႔ဝင္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္ ေရွ႕ေနအသင္း။

အျခားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

၁။ ဦးစိုးလင္းဟန္၊ သံအမတ္ႀကီး၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး။

၂။ ဦးခ်မ္းေအး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၃။ ဦးမင္းသိန္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၄။ ဦးေအာင္ကို၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္္ငံေရးရာဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၅။ ေဒၚသီတာဦး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး။

၆။ မစၥ Leena Ghosh ၊ တဲြဖက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ အၾကံေပး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္းအၾကံေပး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဌာန (NRPC)

၇။ ေဒၚေအးသီတာမ်ဳိး၊ သံမွဴးႀကီး၊ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔႐ံုး၊ နယူးေယာက္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။

၈။ ေဒၚမ်ဳိးပပထြန္း၊ သံမွဴးႀကီး၊ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔႐ံုး၊ ဂ်ီနီဗာ၊ ဆြစ္ဇာလန္။

၉။ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဝင္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ။

၁၀။ ေဒၚဖူးပြင့္ကိုကို၊ သံမွဴး၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏုိင္္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး။

၁၁။ ဦးသူရိန္ေစာထြဋ္ႏုိင္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးရာဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၁၂။ ဦးေဆြဆက္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ။

၁၃။ ဦးခ်မ္းေအး၊ ပထမအတြင္းဝန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏုိုင္္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး။

၁၄။ ေဒၚေမျမတ္ႏုိးႏုိင္္၊ ပထမအတြင္းဝန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏုိုင္္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး။

၁၅။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၊ တတိယအတြင္းဝန္၊ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔႐ံုး၊ ဂ်ီနီဗာ၊ ဆြစ္ဇာလန္။

၁၆။ ဦးေဇာ္သက္၊ ဌာနစုမွဴး (၂)၊ ႏုိင္္ငံေရးရာဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

၁၇။ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဥပေဒအၾကံေပး။

၁၈။ ဦးသီဟန္မ်ဳိးၫြန္႔၊ ဥပေဒအၾကံေပး။

၁၉။ ေဒၚတင့္တင့္ထြန္း၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လက္ေထာက္။

၂၀။ ေဒါက္တာသက္လယ္ေဆြေအး၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ဆရာဝန္။

လက္ေထာက္မ်ား

၁။ မစၥတာ Icarus Chan ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၏ လက္ေထာက္။

၂။ မစၥတာ Matthew Christopher Terry ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၏ လက္ေထာက္။

လံုျခံဳေရးအရာရွိမ်ား

၁။ ဒုရဲအုပ္ ျပည့္ၿဖိဳးႏိုင္၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လံုျခံဳေရးအရာရွိ။

၂။ ဒုရဲအုပ္ ေနမင္းထြန္း၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လံုျခံဳေရးအရာရွိ။

၃။ ဒုရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္ဦး၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လံုျခံဳေရးအရာရွိ။

၄။ ရဲအရာခံဗိုလ္ ခ်ယ္ရီထက္၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လံုျခံဳေရးအရာရွိ။

၅။ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဥမၼာျမင့္၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ လံုျခံဳေရးအရာရွိ။

------------------------------------

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ICJ ကြားနာပွဲတွင် မြန်မာနိုင််ငံကိုယ်စားပြု တက်ရောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စာရင်း အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


ဦးဆောင်သူများ

၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (Agent)

၂။ ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ တွဲဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (Alternate Agent)

၃။ ဦးကျော်တင်၊ ဝန်ကြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်


ရှေ့နေနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့

၁။ မစ္စတာ Christopher Staker ၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အင်္ဂလန်နှင့် ဝေလနယ် ရှေ့နေအသင်း။

၂။ မစ္စတာ William Schabas ၊ ပါမောက္ခ၊ Middlesex တက္ကသိုလ်၊ လန်ဒန်၊ ဗြိတိန်။ ပါမောက္ခ၊ နိုင််ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာန၊ Leiden တက္ကသိုလ်၊ နယ်သာလန်။

၃။ မစ္စ Phoebe Okowa ၊ ပါမောက္ခ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ Queen Mary တက္ကသိုလ်၊ လန်ဒန်။ ဝတ်လုံတော်ရ၊ ကင်ညာဗဟိုတရားရုံး။ အဖွဲ့ဝင်၊ အနုညာတ အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းခုံရုံး၊ The Hague ၊ နယ်သာလန်။


အကြံပေးအဖွဲ့

၁။ မစ္စတာ Andreas Zimmermann ၊ ပါမောက္ခ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေဌာန၊ Potsdam တက္ကသိုလ်၊ နယူးယောက်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု။ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ Potsdam လူ့အခွင့်အရေးစင်တာ။ အဖွဲ့ဝင်၊ အနုညာတ အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းခုံရုံး၊ The Hague ၊ နယ်သာလန်။

၂။ မစ္စ Catherine Dobson ၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အင်္ဂလန်နှင့် ဝေလနယ် ရှေ့နေအသင်း။


အခြားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဦးစိုးလင်းဟန်၊ သံအမတ်ကြီး၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံများဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး။

၂။ ဦးချမ်းအေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေး ဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။

၃။ ဦးမင်းသိန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။

၄။ ဦးအောင်ကို၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နိုင််ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။

၅။ ဒေါ်သီတာဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး။

၆။ မစ္စ Leena Ghosh ၊ တွဲဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ အကြံပေး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအကြံပေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဌာန (NRPC)

၇။ ဒေါ်အေးသီတာမျိုး၊ သံမှူးကြီး၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။

၈။ ဒေါ်မျိုးပပထွန်း၊ သံမှူးကြီး၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ဂျီနီဗာ၊ ဆွစ်ဇာလန်။

၉။ ဦးဇော်နိုင်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ။

၁၀။ ဒေါ်ဖူးပွင့်ကိုကို၊ သံမှူး၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင််ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး။

၁၁။ ဦးသူရိန်စောထွဋ်နိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။

၁၂။ ဦးဆွေဆက်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တွဲဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ။

၁၃။ ဦးချမ်းအေး၊ ပထမအတွင်းဝန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုုင််ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး။

၁၄။ ဒေါ်မေမြတ်နိုးနိုင််၊ ပထမအတွင်းဝန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုုင််ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး။

၁၅။ ဦးကျော်ကျော်လွင်၊ တတိယအတွင်းဝန်၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ဂျီနီဗာ၊ ဆွစ်ဇာလန်။

၁၆။ ဦးဇော်သက်၊ ဌာနစုမှူး (၂)၊ နိုင််ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။

၁၇။ ဦးကျော်တင်၊ ဥပဒေအကြံပေး။

၁၈။ ဦးသီဟန်မျိုးညွန့်၊ ဥပဒေအကြံပေး။

၁၉။ ဒေါ်တင့်တင့်ထွန်း၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ လက်ထောက်။

၂၀။ ဒေါက်တာသက်လယ်ဆွေအေး၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ ဆရာဝန်။


လက်ထောက်များ

၁။ မစ္စတာ Icarus Chan ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့၏ လက်ထောက်။

၂။ မစ္စတာ Matthew Christopher Terry ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့၏ လက်ထောက်။


လုံခြုံရေးအရာရှိများ

၁။ ဒုရဲအုပ် ပြည့်ဖြိုးနိုင်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအရာရှိ။

၂။ ဒုရဲအုပ် နေမင်းထွန်း၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအရာရှိ။

၃။ ဒုရဲအုပ် ကျော်ဇင်ဦး၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအရာရှိ။

၄။ ရဲအရာခံဗိုလ် ချယ်ရီထက်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအရာရှိ။

၅။ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ဥမ္မာမြင့်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအရာရှိ။

XS
SM
MD
LG