သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာျပည္အတြက္ ADB ေပးတဲ့ ေဆးၿမီးတို


အခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္မႈေတြသာ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္တယ္လို႔ အကဲျဖတ္ထားတဲ့ (၄၆) မ်က္ႏွာအစီရင္ခံစာကို ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ၾကားကာလ ျမန္မာျပည္ Myanmar in Transition ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ရႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို အပိုင္း (၄) ပိုင္းခြဲၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္ဝၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီေတြမွာ လုပ္ခနည္းနည္္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ လူငယ္ေတြေပါမ်ားတာကို တုိင္းျပည္ရဲ ႔ အားသာခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လူ႔စြမ္းရည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥအားလံုးမွာ အဆင့္အတန္းႏိွမ့္က်ၿပီး အကန္႔အသတ္ေတြ႔ရွိေနတာကို အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အႏွစ္ (၅၀) စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးလုိ႔ အညြန္႔တံုးခဲ့တာကို အရည္အေသြးရွိလာေအာင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပဳျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ျပဳျပင္ေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေဆးၿမီးတိုေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကုလသမဂၢ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူ႔ဘဝသာယာေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာေတာင္ ျမန္မာဟာ အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံႏိုင္ငံေတြထက္ အမ်ားႀကီးေနာက္က်ေနပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြလိုက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္ နဲ႔ ဂ်ပန္တို႔ဟာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနလို႔ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ တုိးတက္ဖြယ္ရွိၿပီး အာရွဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တုိးတက္ေနပါတယ္။ တုိးတက္ႀကီးထြားေနတဲ့ ေဒသဆုိင္ရာေစ်းကြက္စီးပြားေရးမွာ ျမန္မာဟာ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေစ်းကြက္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ ေပၚလစီလမ္းစဥ္ကို အစိုးရကခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာဖို႔ လုိပါတယ္။ အာဆီယံ တရုတ္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရးမွာ ျမန္မာဟာ ေပါင္းကူးျဖစ္ေနတာကို အခြင့္ေကာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ လုပ္ခႀကီးျမင့္လာတာေၾကာင့္ လုပ္ခနည္းတဲ့ အာဆီယံေဒသမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီေတြ ပိုၿပီးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံလာႏိုင္ပါတယ္။

မဟာမဲေခါင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမွာပါဝင္ေနတဲ့ ျမန္မာဟာ အေရွ ႔ေတာင္အာရွစီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြဟာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသကို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာလည္း အက်ဳိးခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းလို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ စတာေတြကို အိမ္နီးခ်င္းေတြဆီက သခၤန္းစာယူႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖိအားေပးတာ မ်ားလြန္တဲ့အတြက္ လူဦးေရတုိးပြားၿပီး စက္မႈအသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ ဒဏ္ကိုခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႀကီးမားလာရင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္းဖုိ႔နဲ႔ လူသားစြမ္းရည္တည္ေဆာက္ဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားမႈ၊ လူငယ္ဦးေရမ်ားျပားမႈ၊ သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္ဝမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ ၾကြယ္ဝမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလားအလာရွိမႈ စတာေတြကို ျမန္မာ့အားသာခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အားနည္းၿပီး ေစ်းကြက္အေတြ႔အႀကံဳကင္းမဲမႈ၊ အခြန္ဘ႑ာရွာေဖြေရးမွာ အကန္႔အသတ္ရွိမႈ၊ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ပညာေရးက်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းႏိွမ့္က်မႈ၊ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ရွိမႈ စတာေတြကို ျမန္မာရဲ ႔ အားနည္းခ်က္ေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စီမံကြပ္ကဲမႈ အားနည္းရင္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အစိုးရ လိုအပ္တဲ့ အသံုးစရိတ္အတြက္ ေငြစကၠဴရုိက္ထုတ္သံုးစြဲလို႔ ေငြေၾကးအဆမတန္ ေဖာင္းၾကြတာဟာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစတဲ့ အေျခခံေတြမွာ အေရအတြက္ေရာ၊ အရည္အေသြးပါ ျမန္မာျပည္ဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အႏိွမ့္က်ဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးအစီအစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ရင္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္၊ အိႏိၵယ နဲ႔ အေရွ ႔ေတာင္အာရွကို ထိေတြ႔ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ဟာ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္းအႏီွး၊ အတုိးနဲ႔ ေငြဖလွယ္မႈကို ေစ်းကြက္ကဆံုးျဖတ္မွာမို႔ ဆိုးက်ဳိးေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ဖို႔လုိပါတယ္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ေရစီးေၾကာင္းမွာ ပါဝင္လာတဲ့ ျမန္မာျပည္ဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ဘ႑ာေရးမွာ အေသအျခာ စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တင္းမာမႈ စတာေတြရွိေနတာဟာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခြင့္အလမ္းကို ယူတတ္မယ္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အလားအလာရွိပါတယ္။ ဘက္ေပါင္းစံု တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္လို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပၚလစီခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းကို ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းနဲ႔အညီ ျပဳစုဖို႔လိုပါတယ္။ ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းရွိမွသာ အျခားႏိုင္ငံေတြဆီက သခၤန္းစာယူႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ ႔ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG