သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း


၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၁
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၁

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၂
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၂

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၃
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၃

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၄
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၄


ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၅
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၅

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၆
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၆အထက္ပါစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ရယူပါတယ္။ http://www.uecmyanmar.org/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=5GeZgGMdPv4E%2BqyK5bWnCEv6FCVlJ83vmMackg9TcWQ%3DXS
SM
MD
LG