သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အဂတိလိုုက္စားမႈနဲ႔ ပိုုင္ဆိုုင္မႈေၾကညာေရး


လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ျပဌာန္းတဲ့ အဂတိလိုုက္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုု စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုု႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဂတိလိုုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ကုုလသမဂၢသေဘာတူခ်က္ UN Convention against Corruption ကိုု ျမန္မာအစိုုးရက အတည္ျပဳထားတာမိုု႔ အဂတိလိုုက္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ဖိုု႔ တာ၀န္ရွိလာ ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းမႈ၊ သိကၡာရွိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုု အေလးေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂတိ လိုုက္စားမႈ တိုုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြ ပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ဓနဥစၥာကိုု တရား၀င္ေၾကညာဖိုု႔ကိစၥမွာ အခက္အခဲရွိေနပါတယ္။

အဂတိလိုုက္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကိုု လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ျပဌာန္းဖိုု႔ သမၼတထံ ေပးပိုု႔ခဲ့စဥ္ က လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာရွိသူပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ပစၥည္းစာရင္းကိုုေၾကညာဖိုု႔ ျပဌာန္းပါတယ္။ ဒါကိုု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ဖိုု႔ သမၼတက ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုု လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲတဲ့အခါ သမၼတဘက္က ႐ံႈးနိမ့္သြားတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းပိုုင္ဆိုုင္မႈစာရင္းတင္ျပဖိုု႔ ဥပေဒမွာပါလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးတိုု႔က ငါးဦး စီေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ၁၅ ဦး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ပိုုင္ဆိုုင္မႈစာရင္းကိုု သမၼတထံတင္ျပဖိုု႔ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

အဂတိလိုုက္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရး အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔ဟာ ႐ိုုးသားေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း၊ သိျမင္ႏုုိင္မႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈရွိေၾကာင္း ျပသ တဲ့အေနနဲ႔ ပိုုင္ဆိုုင္မႈစာရင္းကိုု အမ်ားသိေအာင္ ေၾကညာသင့္ေပမယ့္ ဒီအဆင့္ေရာက္မလာဘဲ သမၼတကိုု အသိေပးတဲ့ အဆင့္မွာ နိဂံုုးခ်ဳပ္သြားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ထိပ္တန္းအရာထမ္းေတြရဲ႕ ပိုုင္ဆိုုင္မႈကိုု အတိအလင္းေၾကညာဖိုု႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦး၀င္းျမင့္က ၂၀၁၂ ဇူလိုုင္မွာ အဆိုုျပဳတာဟာ ေထာက္ခံသူနည္းတဲ့အတြက္ အေရးနိမ့္သြားပါ တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သမၼတခန္႔အပ္တဲ့ ထိပ္တန္းအရာထမ္းေတြရဲ႕ ပစၥည္းပိုုင္ဆိုုင္မႈကိုုေၾကညာဖိုု႔ သမၼတက အမိန္႔ ထုုတ္တဲ့အတြက္ ဒီအရာထမ္းေတြဟာ သူတိုု႔ရဲ႕ပိုုင္ဆိုုင္မႈကိုု စာရင္းလုုပ္ၿပီး သမၼတ႐ံုုးကိုု ပိုု႔ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတ႐ံုုးဟာ ဒီစာရင္းကိုု အမ်ားျပည္သူသိရေအာင္ ထုုတ္ေဖာ္ေၾကညာမွာ မဟုုတ္ဘူးလိုု႔ဆိုုပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပုုဒ္မ ၆၈ မွာ သမၼတနဲ႔ ဒုုသမၼတႏွစ္ဦးဟာ မိသားစုုပိုုင္ အိမ္၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုု၊ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းနဲ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းကိုု တန္ဖုုိးနဲ႔တကြ စာရင္းျပဳစုုၿပီး ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပိုု႔ရမယ္လုုိ႔ ျပဌာန္းထား ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးရဲ႕ ပိုုင္ဆိုုင္မႈစာရင္းကိုု တင္ျပဖိုု႔ကိုုေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာေဖာ္ျပဖိုု႔ ပ်က္ကြက္ ေနပါတယ္။ အဂတိလိုုက္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အာဏာမတည္မီ ၉ လအလိုု ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ‘လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ’ ကိုု ဖြဲ႔စည္းထားတာလည္းရွိပါတယ္။ ဒုုသမၼတ ဦးေဆာင္ၿပီး ၀န္ႀကီးငါးဦးနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တိုု႔ပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ရွိလာေပမယ့္ အဂတိလိုုက္စားမႈ တုုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မည္မည္ရရ ျပစရာမရွိေသးတဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္ေနပါတယ္။

အဂတိလိုုက္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရး အာဏာပိုုင္ျဖစ္တဲ့ ၁၅ ဦးေကာ္မရွင္ဟာ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ စံုုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ကိုု ဖြဲ႔စည္းၿပီး လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမယ္လုုိ႔ ဆိုုပါတယ္။ လာဘ္စားၿပီး ခ်မ္းသာလာသူရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ပစၥည္းကိုု ႏုုိင္ငံ ပိုုင္လုုပ္ႏုုိင္တဲ့အာဏာလည္း ဒီေကာ္မရွင္မွာရွိပါတယ္။ လာဘ္စားမႈကိုု အေထာက္အထား အခုုိင္အလံုုျပၿပီး သတင္းေပး သူကိုု ဆုုေငြခ်ီးျမွင့္မယ္လုုိ႔ဆုုိပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ နစ္နာသြားသူက တိုုင္ၾကားႏုုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မမွန္မကန္သတင္းေပးၿပီး တိုုင္ၾကားရင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ က်ႏုုိင္ပါတယ္။ စြပ္စြဲတိုုင္တန္းခံရ သူမွာလည္း ထုုေခ် ရွင္းလင္းပိုုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာရွိသူရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းပိုုင္ဆိုုင္မႈစာရင္းကိုု ေတာင္းခံ စိစစ္ၿပီး ေၾကညာဖိုု႔လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေကာ္မရွင္မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကိုု အေရးယူႏုုိင္တဲ့ အာဏာပိုုင္ေတြရဲ႕ ဥစၥာပစၥည္းစာရင္းကိုု လူသိရွင္ၾကား မေၾကညာရဲတာဟာ အဂတိလုုိက္စားမႈ တိုုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုုျဖစ္ေနပါတယ္။ မေလးရွားႏုုိင္ငံမွာလည္း ၀န္ႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ပိုုင္ဆိုုင္မႈကိုု စာရင္းလုုပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုု တင္ျပရေပမယ့္ အမ်ားသိေအာင္ ေၾကညာတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အတိုုက္အခံပါတီ၀င္ ပီနန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ၃၀ က ပိုုင္ဆိုုင္မႈကိုု စာရင္းစစ္ေထာက္ခံစာနဲ႔အတူ လြန္ခဲ့တဲ့ၾသဂုုတ္လက ေၾကညာလိုုက္တဲ့အတြက္ အာဏာရပါတီ အေတာ္ေလး သိကၡာ က်သြားပါတယ္။

ထိုုင္းႏုုိင္ငံမွာေတာ့ အစိုုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ ပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ဓနဥစၥာတန္ဖိုုးကိုု အဂတိလိုုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မရွင္က တရား၀င္ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Yingluck Shinawatra ဦးေဆာင္တဲ့ ထုုိင္းအစိုုးရအဖြဲ႔မွာ ၀န္ႀကီး အမ်ားစုုဟာ သန္းႂကြယ္ေသေဌးေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ဒုုတိယအခ်မ္းသာဆံုုးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂတိလိုုက္စားမႈ မွာ ေငြေၾကးတင္မကဘဲ မမွန္မကန္ဆံုုးျဖတ္မႈ၊ ဘက္လုုိက္မႈ၊ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကင္းမဲ့မႈ စတာေတြလည္း ပါ၀င္တာမိုု႔ အာဏာပိုုင္ေတြရဲ႕ အဂတိေလးပါးကင္းရွင္းတဲ့ အတိုုင္းအတာကိုု မဲဆႏၵရွင္ တိုုင္းသူျပည္သားက သိသင့္တယ္လိုု႔ ယူဆ ၾကပါတယ္။

XS
SM
MD
LG