သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အားလံုးသာယာဝေျပာေရး (အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္တဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္ သုေတသနစာတမ္း)


Burma FDI

စစ္ဗိုလ္နဲ႔ ခရိုနီ အရင္းရွင္လူတန္းစားႀကီးပြားတဲ့ေခတ္မွာ ျပည္သူလူထုဟာ အက်ဳိးမခံစားၾကရတာ မ်ားပါတယ္။ သံယဇာတကရတဲ့ ဝင္ေငြဟာ လူတစုလက္ထဲ ေရာက္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ရန္ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလးတဝိုက္မွာ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ တျပည္လံုး သာယာဝေျပာေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ အားလံုးသာယာဝေျပာေရးအတြက္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမယ့္ မူဝါဒေတြကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက မၾကာမီက သုေတသနစာတမ္း ထုတ္ေဝပါတယ္။ All Aboard: Policies for shared prosperity ဆိုတဲ့ စာတမ္းပါ။ နယ္ပယ္ (၆) ခုမွာ သင့္ေတာ္တဲ့ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

လူ႔စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပညာေရး နဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ တုိးခ်ဲ ႔ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ျမွင့္တင္ၿပီး ေက်းလက္ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေရး၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္သန္တိုးတက္မယ့္ အေျခအေနသစ္ ဖန္တီးေရး၊ အနာဂတ္မွာ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး တိုးပြားလာဖို႔အတြက္ ပြင့္လင္းေခတ္မီတဲ့ ဘ႑ာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ တျပည္လံုးစြမ္းအင္သံုးစြဲႏိုင္ေရး၊ အစိုးရလုပ္ငန္းက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးနဲ႔ တာဝန္ခံေရးစတဲ့ နယ္ပယ္ (၆) ခုမွာ စာတမ္းတခုစီျပဳစုၿပီး အႀကံဥာဏ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႀကံေပးခ်က္ကို လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္ရင္ အားလံုးသာယာဝေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

တိုးခ်ဲ ႔လာတဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြမွာ ေက်းလက္လူထု ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မွသာ အားလံုးသာယာဝေျပာေရးလမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြအပါအဝင္ လူထုအမ်ားစုဟာ ေက်းလက္မွာေနထိုင္ၿပီး အျမတ္အစြန္းသိပ္မရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ အသက္ေမြးေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဆန္စပါးတဧကမွာ ျမန္မာက (၅၆) ေဒၚလာသာ အျမတ္ရေပမယ့္ ကေမာၻဒီယားမွာ (၁၃၈) ေဒၚလာ၊ ဗိယက္နမ္မွာ (၁၇၄) ေဒၚလာ အျမတ္ရပါတယ္။ လယ္ယာျပဳျပင္ေရးေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ (၄) ႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးပြားလာပါတယ္။

လယ္ယာပုဂၢလိကလုပ္ငန္း နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ၿပီး အထြက္တုိးေအာင္လုပ္ရင္း တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္ရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေက်းလက္လူထု ဗဟိုျပဳတဲ့ မူဝါဒက်င့္သံုးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုးပါဝင္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဟာ အဓိကက်ေၾကာင္း မေလးရွား၊ ထုိင္း နဲ႔ ဗိယက္နမ္က သက္ေသျပေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိမႈ၊ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းျပဳျပင္မႈ စတာေတြဟာ ျမန္မာအတြက္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွးကို ေအာင္ျမင္စြာအသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမွာ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွဖို႔ လိုျပန္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈကို ျမွင့္တင္ရာမွာ သိသာျမင္သာၿပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိရင္ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ အာဏာပါဝါျပမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးစီမံခ်က္ကို တုိင္းရင္းသားနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ဖို႔လည္း တင္ျပထားပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ (၄) ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာဘ႑ာေရးစနစ္ ခ်ဲ ႔ထြင္ာတာဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈကို တိုးပြားေစပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္က႑ဟာ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း နွစ္စဥ္တုိးပြားလာတာမို႔ ဘဏ္အပ္ေငြဟာ တုိင္းျပည္အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအတိ တိုးပြားလာပါတယ္။

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းနဲ႔ မိသားစုေတြရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီအခါမွသာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေရွ ႔ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဥပေဒမ်ား အားေကာင္းခုိင္မာေရး၊ ေခတ္မီ electronic ေငြေပးေခ်စနစ္ရွိေရး၊ ေငြေၾကးအေျခခံ အေဆာက္အအံုေခတ္မီဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ကို ျပဳျပင္ေရး၊ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းနဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးစတာေတြကို ဦးစားေပးဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

သင့္ေတာ္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ စြမ္းအင္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္သံုးစြဲမႈ အလြန္နိမ့္က်တာကို ၂၀၁၁ ကစၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားလာခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးသူ ႏွစ္စဥ္ (၅) သိန္း တိုးပြားေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈရွိေရး၊ စီးပြားေရးဆန္ဆန္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ သဘာဝနဲ႔ လူမႈေရးရာကို မထိခိုက္ေစဘဲ ဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး စတာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းက႑မွာ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ အားနည္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားတာမို႔ တုိင္းသူျပည္သား အယံုအၾကည္ မရွိတာမ်ားပါတယ္။ ျပည္သူယံုၾကည္လာေအာင္ လုပ္ရမယ့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္ခံတင္ျပထားပါတယ္။ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ျပဳျပင္ေရးေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ အစိုးရဝင္ေငြ တုိးပြားလာဖြယ္ရွိတာမို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာလည္း အသံုးစရိတ္ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားျပႆနာေတြေၾကာင့္ မတိုးတက္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အားလံုးသာယာဝေျပာေရးအတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ခ်မွတ္ရာမွာ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး စာတမ္းထုတ္ရတာလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႔က နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

အားလံုးသာယာဝေျပာေရး
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:23 0:00
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

XS
SM
MD
LG