သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ


ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔နဲ႔ သဘာဝနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေနတာကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒လုပ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာနတခု ေပၚထြက္လာပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ တာဝန္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိတဲ့အထဲမွာ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး၊

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ထိခိုက္နစ္နာသူကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး၊ သယံဇာတကရတဲ့ေငြ တစိတ္တပိုင္းကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳေရး စတာေတြ

ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒကို မလိုက္နာဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္နဲ႔ ဒဏ္ေငြက်ပ္သိန္း (၂၀) အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔

သတ္မွတ္တာကေတာ့ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးရတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဒဏ္ေငြအနည္းဆံုး ေဆာင္ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးရဲ ႔ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႔ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒ

ျပ႒ာန္းေရး စံသတ္မွတ္ေရး၊ အသိပညာေပးေရး၊ ဆင္းရဲမႈနည္းပါးေရး၊ အျခားလုပ္ငန္းက႑ေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေရး စတာေတြကို စီစဥ္တာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔လုပ္ရာမွာ

အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ လက္ေတြ႔အေျခအေနဟာ အစိုးရလမ္းစဥ္နဲ႔ တျခားစီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

လႈပ္ရွားမႈလုပ္လာတဲ့အတြက္ ကမာၻေပၚမွာ သိကၡာတက္ခ်င္တာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေကာ္မရွင္ကို တီထြင္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အနည္းငယ္ရွိေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္ သီးျခားဌာနမရွိတာ ထင္ရွားခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ သိသာျမင္သာမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္မႈ၊ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ စတာေတြရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီကို သဘာဝသယံဇာတ ေရာင္းစားတဲ့

စစ္အစိုးရလုပ္ရပ္ဟာ သိသာျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္က်ဳိးရွာက်ဳိတ္ဝိုင္းလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီက်ိတ္ဝိုင္းစနစ္ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးရပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက ဒီက်ိတ္ဝိုင္းဖန္တီးတာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလားအလာရွိႏိုင္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးရဲ ႔

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔လည္း

တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုကို စားေပါက္ထြင္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈထဲမွာ မုိင္းလုပ္ငန္းဟာ ပဥၥမေနရာ လုိက္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာဝသယံဇာတကို

အစိုးရတပ္နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက ေရာင္းခ်ၿပီး ရန္ပံုေငြရွာၾကပါတယ္။ အစိုးရတပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ စီးပြားၿပိဳင္ၾကတာဟာလည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို

သက္ဆိုးရွည္ေစပါတယ္။ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ သယံဇာတ လုပ္ငန္းမွာ တရုတ္အရင္းရွင္နဲ႔ ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြသာ အက်ဳိးခံစားၾကရၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုကေတာ့

ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္တယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။

သယံဇာ ထုတ္ယူတဲ့လုပ္ငန္းဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဂရုတစိုက္လုပ္လုပ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခုိက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို

အႏၱရာယ္အေပးဆံုးလုပ္ငန္းဟာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ မုိင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကလည္း အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရေခတ္ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္တြင္းက အခြင့္ထူးခံတစုနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီအခ်ဳိ ႔သာ အက်ဳိးခံစားရၿပီး ျပည္သူလူထုဟာ လ်စ္လ်ဴရႈခံခဲ့ရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့ ျပည္သူ႔သေဘာထား ေလးစားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာမို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေလးအနက္ထားမယ္ပံု

ေပၚေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရစနစ္ကသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သဘာဝသယံဇာတကို အစိုးရကသာ ပိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သယံဇာတအက်ဳိးကို လက္ရွိမ်ဳိးဆက္သာမကဘဲ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ေတြပါ

အက်ဳိးခံစားႏိုင္ရေအာင္ စီမံႏိုင္တဲ့အစိုးရသာလွ်င္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈကို ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ သဟဇာတမျဖစ္ရင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတခုလံုး

ပ်က္စီးတဲ့ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။
XS
SM
MD
LG