သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး အစိုးရဖြဲ႔စည္းတဲ့ ၂၀၁၁ ကစၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ ျမန္မာနဲ႔ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လုပ္လာၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီရတဲ့အထဲမွ (၃) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိိ႔ အသံုးျပဳေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားဆိုတဲ့ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ Asia Foundation အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူခ်က္ေတြထဲမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိဖို႔ လိုအပ္တာကို အားလံုးအသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရင္ ပဋိပကၡေဒသက ျပည္သူ႔ဘဝကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုတာကို အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ သေဘာတူဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ တဘက္နဲ႔တဘက္ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ႏိုင္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ႏိုင္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္မခံပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏုိုင္မွသာ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းျပၿပီး အစိုးရအာဏာစက္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းေဝးသြားတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။

ဒီလို မတင္မက်ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ကူညီေထာက္ပံ့လိုတဲ့ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဝင္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ ႔ အတည္ျပဳခ်က္မရဘဲ၊ ကူညီတာဟာ အႏၱရာယ္ ရွိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာ အစိုးရကိုယ္တုိင္ ပါဝင္တုိက္ခိုက္ေနတာကို ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ သတိထားသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေပးရာမွာ အစိုးရစီမံခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္လာရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲသြားပါလိမ့္မယ္။ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမွာ ေဒသခံအက်ဳိးမခံစားႏိုင္္ရင္ ပုန္ကန္မႈ တိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခ်ိန္မွာ အစိုးရက လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္ၿပီး အာဏာစက္ခ်ဲ ႔ထြင္တဲ့ အစဥ္အလာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမွာ အစိုးရလုပ္ေဆာင္တာေတြကို အႏၱရာယ္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသကို ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေပးတဲ့အတြက္ ေဒသရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သလုိ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အႏၱရာယ္ကို ထည့္မတြက္ဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္လည္း အလားအလာ နည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲံ႔ တြဲလုပ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေအဂ်င္စီေတြအဖို႔ လုပ္ရကိုင္ရ အဆင္ေျပေပမယ့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ေတြ သေဘာမတူရင္ ျပႆနာကို မရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဘဝ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ အကူအညီေပးတာဟာ အထိေရာက္ဆံုး အကူအညီ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ျပည္ပအကူအညီေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာထက္ မိမိဘာသာ လုပ္ႏုိင္တာကပိုၿပီး အလားအလာ ေကာင္းပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ အရင္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတာထက္ ပိုၿပီးအလားအလာရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ကို အားေပးတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ အရွိန္ရေနေအာင္ ႏိုင္ငံျခားေအဂ်င္စီေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ေရာ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ေရာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစုက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့တာမုိ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရတဲ့ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ႏုိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားမျပဳဘူးဆိုတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အကူအညီေပးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေအဂ်င္စီေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သူအားလံုးကို မွ်မွ််တတ ဆက္ဆံတယ္လို႔ ယံုၾကည္လာရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အလားအလာ ရွိပါတယ္။

စီးပြားေရး တုိးတက္လာၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသံုးစရိတ္ တုိးပြားလာရံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သတိျပဳရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြကို အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏုိင္ရင္ ေဒသခံေတြရဲ ႔ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမွင့္မားလာႏုိင္တဲ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း အယံုအၾကည္ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးခံစားႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရတဲ့အထိ ေရကာတာစီမံကိန္္းလို အစီအစဥ္မ်ဳိးကို ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီတဲ့ ႏုိင္ငံျခားအလွဳရွင္ေတြဟာ ေရရွည္ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနအရ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ဖို႔လည္း လုိပါတယ္။ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ေနရာေတြမွာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ၊ စစ္အင္အားမွာ ေဒသကို လႊမ္းမုိးနိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔အခ်ဳိ ႔ရဲ ႔ ၾသဇာအာဏာကိုလည္း အလွဳရွင္ေတြ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔လိုေၾကာင္း Asia Foundation သုေတသီအဖြဲ႔ရဲ ႔ ေအာက္တုိဘာလထုတ္ The Contested Areas of Myanmar မွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

သင့္အျမင္

မွတ္ခ်က္မ်ားျပပါ

XS
SM
MD
LG