သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား


စစ္အစိုးရေခတ္ကစၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ (၆၀၀၀) ေလာက္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးထားတဲ့ ေျမဧက ငါးသိန္းနီးပါး ရွိတယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ လကုန္ပိုင္းက ေျပာပါတယ္။ ေငြရွင္တဦးကို ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းဧက (၇၀၀) ေလာက္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးေတြ တုိးပြားလာသလို လယ္ယာမဲ့ ဦးေရလည္း တုိးပြားေနပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းက အမ်ဳိးသားေျမ အသံုးခ်မႈ မူဝါဒကို အမ်ဳိးသားေျမ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ေၾကညာပါတယ္။ ၂၀၁၄ မွာ ထုတ္တဲ့မူၾကမ္းကို မူေခ်ာအျဖစ္ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္နဲ႔မတူဘဲ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း၊ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔၊ EU ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၊ USAID အေမရိကန္အဖြဲ႔၊ Swiss ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ရွစ္လ ေဆြးေႏြးလို႔ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒ ျပဌာန္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မွာ ဆင္းရဲပေပ်ာက္ေရး နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးကို စဥ္းစားတာမ်ဳိး မရွိဘဲ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးသလို ျဖစ္ေနတာလုိ႔ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔ေတြက ျမင္ပါတယ္။

ေျမအသံုးခ်ေရး အေျခခံမူကို ေဖာ္ျပရာမွာ ေဒသဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ဆင္းရဲသား၊ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးရဲ ႔ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျမအသံုးခ်မႈကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အမ်ားျပည္သူရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြား ယွဥ္ၿပိဳင္လာတဲ့အခါမွာ အမ်ားျပည္သူရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ဘယ္လို ဦးစားေပးမယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီႀကီးေတြ စီးပြားေရးလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူက ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရတဲ့အတြက္ နစ္နာဆံုးရႈံးၾကပါတယ္။ ေျမရာအသံုးခ်ေရး မူဝါဒဟာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက အဆံုးအျဖတ္ေပးရာမွာ လိုက္နာရမယ့္ လမ္းညႊန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး၊ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆုိိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးတဲ့ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ထံုးေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး စံေတြနဲ႔အညီ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ေျမကိစၥကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးမယ့္သူကေတာ့ အမ်ဳိးသားေျမ အသံုးခ်မႈေကာင္စီနဲ႔ လက္ေအာက္ခံေတြျဖစ္တဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ ေျမအသံုးခ်မႈ ေကာ္မတီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ နစ္နာဆံုးရႈံးသူေတြအတြက္ ဒီအပိုင္း (၅) ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ၊ ျပန္လည္အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈကို အပိုင္း (၅) မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုက အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူေတြ၊ အရပ္ဖက္အသင္းအဖြဲ႔၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက စီမံခန္႔ခြဲမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီလုိစီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး စံေတြကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျမအသံုးခ်မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေျခခံမူ၊ နည္းလမ္းနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ စတာေတြကို မညီညႊတ္တဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္ (သို႔မဟုတ္) ရုတ္သိမ္းတယ္၊ အသစ္ျပင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျမသံုးမႈဝါဒ အပိုင္း (၈) မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ ႔ ေျမအသံုးခ်မႈ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ ျပဳထားပါတယ္။ ဇာတိေျမကို စြန္႔ခြါသြားရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ မိမိေနရပ္မွာ ျပန္လည္အေျခခ်တယ္ဆိုရင္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ေပးဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို က်င့္သံုးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိဖို႔အတြက္ ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈစနစ္ကို ေနာင္တြင္ျပဌာန္းမယ့္ အမ်ဳိးသားေျမ ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းရမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒမွာ မထည့္သြင္းမီ ေျမစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာကို ေလွ်ာ့ေပးေရးနဲ႔ အေျခခံဥပေဒက ေျမသေဘာတရားကို အရင္ဆံုး ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုတယ္လို႔ တုိင္းရင္းသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဖိုရမ္ Ethnic Community Development Forum က ဇူလိုင္လထုတ္ (၇၂) မ်က္ႏွာ Our Customary Land စာတမ္းမွာ အႀကံေပးထားပါတယ္။ ၿမိဳ ႔နယ္ (၂၆) ခုမွာ (၂) ႏွစ္ ေလ့လာၿပီး ေရးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရိုးရာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဟာ အမ်ဳိးသားစနစ္နဲ႔ ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနတာ ရာစုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ေျမဥပေဒေတြဟာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကို အားေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒ၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူခ်က္ေတြ မေပၚေပါက္ေသးခင္မွာ ရိုးရာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ေဒသေတြမွာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈကို အစိုးရက ပိတ္ပင္ထားသင့္တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုိးတက္ေရးဖိုရမ္ က တင္ျပထားပါတယ္။ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဟာ လမ္းညႊန္သေဘာသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာႏိုင္တာေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖုိ႔ အႀကံေပးတာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG