သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား


ႏိုင္ငံျခား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးကို လိုခ်င္ရင္ အဲဒီႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စြမ္းရည္ရွိဖို႔ လုိပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့အလွဴရွင္ႏုိင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံကို ကူညီေထာက္ပံ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံေတြ ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လိုက္လုပ္ၾကရပါတယ္။ သူမ်ားေထာက္ပံ့တာကို လက္ခံၿပီး ကိုယ္ထင္သလို လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ညႊန္ၾကားသတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း မလုပ္ရင္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ ဘယ္ေလာက္ေပးေပး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံေတြက ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံက ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လုိက္လုပ္ရေပမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

စြမ္းရည္ရွိမွ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွာ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံျခားအကူအညီကို သံုးရာမွာလည္း စြမ္းရည္ရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို သင္တန္းေပးတာဟာလည္း စြမ္းရည္ျမွင့္တင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္လို ေနရာမ်ဳိးမွာေတာ့ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံရဲ ႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ အလြန္ျမင့္မားေနပံုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရုတ္ေပးတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမွာေတာ့ ဒီလိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးရွိပံု မရပါဘူး။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဆိုတဲ့ ေပတံကို အလွဴရွင္ႏုိင္ငံက အသံုးျပဳပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ဳိတိုစန္းဂ်ဳိးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ Patrick Strefford က ၂၀၁၅ မွာ စာတမ္းထုတ္ဖူးပါတယ္။ အကူအညီေပးတဲ့ႏိုင္ငံက အေပၚစီးရယူႏုိင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးကို ဦးစားေပးတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ အကူအညီယူတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ မိမိဘာသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆတုိ႔ကို ဆန္းစစ္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ နဲ႔ ၂၀၁၄ မွာ ျမန္မာျပည္သြားၿပီး နိုင္ငံျခားအကူအညီနဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံတဲ့စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္တာမို႔ ပါဝင္သူေတြအားလံုး ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း (၈၀) မတည္ၿပီး ေဒသခံဦးစီးတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ အထက္က အမိန္႔ေပးၿပီး စီမံကိန္းခ်တဲ့ အေလ့အက်င့္အစား စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ေအာက္ေျခက ပါဝင္လာေအာင္ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔ေတြ ပါဝင္တဲ့အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ ေဒသခံေတြ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြက သင္တန္းေပးပါတယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိလာရင္ မိမိေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကို မိမိတုိ႔ဘာသာ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ကူညီေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသႏၱရအစိုးရဝန္ထမ္းေတြက ဘယ္ေလာက္လက္ခံမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေသးပါဘူး။

စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ႏုိင္ေအာင္ ၂၀၁၂ ကစၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ သဘာဝသယံဇာတ လုပ္ငန္းေတြမွာ သင့္ေတာ္တဲ့ စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြမွာ အရည္အေသြးကင္းမဲ့ေနတာကို ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ကူညီေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္တာဟာ ျပဳျပင္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ ဘယ္လုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးရွိလာဖို႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမယ့္သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ကလည္း လူသားစြမ္းအင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ဂ်ပန္မွာ ပညာသင္ႏိုင္ေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီစဥ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ သင္တန္းတက္သြားတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းဦးေရ တေထာင္ေလာက္ရွိေပမယ့္ သူတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စြမ္းရည္ ဘယ္ေလာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတယ္ဆိုတာကို တိုင္းတာဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။ ဂ်ပန္ဆီက ေငြေခ်းရင္ လိုက္နာရမယ့္ လုပ္နည္းလုပ္ထံုးနဲ႔ စည္းကမ္းနည္းလမ္းေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖို႔အတြက္ ဗမာအစိုးရဝန္ထမ္း (၄၁) ဦးကို ၂၀၁၃ မွာ တုိက်ဳိကို ေခၚယူၿပီး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ လုပ္ေပးပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စီမံကိန္းကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္အလြန္နိမ့္က်ေနတာဟာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေရးရဲ ႔ အခက္အခဲႀကီးတခု ျဖစ္ေနတာကို အလွဴရွင္ႏုိင္ငံနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက နားလည္ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရးပံုစံမို႔ အမိန္႔နာခံတာဟာ အရည္အခ်င္း ရွိတာထက္ ပိုအေရးႀကီးေနပါတယ္။ မိမိနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံျခားအကူအညီယူၿပီး မိမိဘာသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို အလွဴရွင္ႏုိင္ငံေတြက လိုလားပါတယ္။ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းကေန ပါဝင္ေနတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြရဲ ႔ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ေနပံုရတယ္လုိ႔ ပါေမာကၡ Patrick Strefford က သံုးသပ္ထားတာကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG